UTQ-55104 สังคม มัธยม

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

UTQ55104 สังคม มัธยม ทำถูก 14 ข้อ

การประเมินผลแบบรูบริกส์มีประโยชน์ในเรื่องใด

 • – ตรวจสอบคุณภาพของงานและชี้จุดแข้งจุดอ่อนของการทำงาน
 • ถ้าจะกำหนดเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ในวิชามรดกไทย ครูผู้สอนจะต้องดำเนินการอย่างไร
  – วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
 • กิจกรรมใดคือกิจกรรมที่เน้นการทำงานและการใช้ it
  – การร่วมจัดนิทรรศการคนไทยร่วมใจรักวัฒนธรรม
 • กิจกรรมใดที่สามารถทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาค่านิยมได้เหมาะสม
  – การแก้ปัญหา
 • ข้อใดเป็นข้อสรุปที่ถูกต้องเกี่ยวกับมโนทัศน์และหลักการสำคัญหรือสาระสำคัญ
  – เป็นการสรุปข้อเท็จจริงและความสัมพันธ์
 • กระบวนการใดที่มีความสำคัญในการตัดสินใจเลือกรูปแบบในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนของนักเรียน
  – การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 • เครื่องมือใดเหมาะสมสำหรับการประเมินด้านความรู้
  – แบบทดสอบเลือกตอบ
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ถูกต้อง
  – การจัดการเรียนรู้ในแต่ละคาบอย่างน้อยต้องเน้นที่ความรู้ ส่วนทักษะอื่น ๆ ต้องขึ้นอยู่กับเนื้อหา
 • หลักการเรียนรู้ใดเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างองค์ความรู้และมีการประยุกต์ใช้
  – การสอนการคิด
 • ข้อใดถือว่าเป็นงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
  – การสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้น ม.4/3
 • ประเด็นใดต่อไปนี้สามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์
  – การวิเคราะห์จดหมายเหตุของราชฑูตไทย
 • ข้อใดเป็นลักษณะของสังคมศึกษา
  – กลุ่มเนื้อหาสาระที่ได้จากสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
 • เมื่อครูได้ศึกษาภูมิหลังของผู้เรียนจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างไรต่อการเรียนการสอน
  – ออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
 • ข้อใดคือการใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่สุด
  – ต้องเลือกใช้สื่อที่เป็นทั้งวัสดุอุปกรณ์สื่อสิ่งพิมพ์ เทคโนโลยี รวมทั้งวิธีการในทุกขั้นตอน
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
  – การประเมินผลการเรียนรู้ควรเน้นเป็นรายบุคคลมากกว่าเป็นกลุ่ม
 • หลักการที่เหมือนกันของการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนและสรุปผล คืออะไร
  – การตรวจสอบและติดตามผล
 • ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างไร
  – เป็นการคัดสรรกลั่นกรองและประเมินข้อมูล
 • จุดมุ่งหมายในการเรียนสังคมศึกษาด้านความรู้คืออะไร
  – ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนามโนทัศน์และหลักการสำคัญของสังคมศึกษา
 • หลักสำคัญในการจัดการเรียนรู้ใดที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้ข้อสรุปเรื่องราวในสังคมจากมุมมองต่าง ๆ
  – สอนแบบบูรณาการ
 • สื่อใดมีจุดการใช้สื่อร่วมกัน
  – วีดีทัศน์ แผนภูมิ คลิปวีดีโอ

โดย : kungnang19

6,270 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น