UTQ-55115 โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ ระดับมัธยมศึกษา

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

แบบทดสอบ Post –test 55115 ดาราศาสตร์ อวกาศ
จำนวนคำถาม : 20 ข้อ 15/20

 • ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของการศึกษาวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศได้ถูกต้อง
  – มีเนื้อหาครอบคลุมวิชาธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา และดาราศาสตร์
 • การจัดการเรียนการสอนรายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ สาขาใด
  – ถูกทั้งข้อ 1 2 และ 3
 • พิจารณาองค์ประกอบต่อไปนี้
  ก. ตัวชี้วัด (Indicators)  ข. สาระการเรียนรู้แกนกลาง (Core Content)  ค. มาตรฐานการเรียนรู้ (Learning Standards)  ง. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ข้อใดต่อไปนี้คือองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
  – ก. ข. และ ค.
 • จงพิจารณาหลักการประเมินตามสภาพจริงโดยใช้เกณฑ์คุณภาพต่อไปนี้
  ก. การให้คะแนนแบบภาพรวมเป็นการให้คะแนนผลงานในภาพรวม
  ข. การให้คะแนนแบบแยกส่วนเป็นการให้คะแนนแต่ละองค์ประกอบย่อยของงาน
  ค. ผู้เรียนสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม
  ง. การประเมินตามสภาพจริงจะให้คะแนนเริ่มจาก 1 เสมอ
  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  – ก ข ค และ ง
 • สื่อและแหล่งเรียนรู้ประเภทใดต่อไปนี้สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศได้
  – ถูกทุกข้อ
 • พิจารณาข้อความต่อไปนี้
  ก. การวัด คือ การกำหนดตัวเลขให้กับสิ่งที่เราต้องการประเมิน
  ข. การประเมิน คือ การลงความเห็นบนข้อมูลที่ได้จากการวัด
  ค. ผู้สอนสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินผลมาใช้ในการปรับเนื้อหาความรู้
  ง. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนรู้
  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  – ก ข และ ง
 • พิจารณาข้อความ ก. – ง. ต่อไปนี้
  ก. ความรู้ในวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
  ข. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  ค. จิตวิทยาศาสตร์
  ง. กระบวนการแก้ปัญหา
  สื่อ (media) และแหล่งเรียนรู้ (learning resources) ในรายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ มีส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนในข้อใด
  – ก ข และ ค เท่านั้น
 • หากผู้สอนต้องการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อเรื่อง “สาเหตุและผลกระทบของภาวะเรือนกระจก” และคาดหวังให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในหัวข้อดังกล่าวอย่างทั่วถึง มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จนเกิดเป็นข้อสรุปของกลุ่ม ผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนในข้อใด
  – การสอนโดยใช้วิธีการอภิปรายกลุ่มย่อย
 • ข้อใดเปรียบเทียบการจัดทำหลักสูตรโลก ดาราศาสตร์และอวกาศในรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติมได้ถูกต้อง
  – ควรมีการจัดทำคำอธิบายรายวิชา ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
 • พิจารณาข้อความต่อไปนี้ “เป็นการระบุสิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้และปฏิบัติได้ ในแต่ละชั้นปี มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ แต่มีความเฉพาะเจาะจงและเป็นรูปธรรมมากขึ้น” ข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นคำอธิบายของคำในข้อใดต่อไปนี้
  – ตัวชี้วัด
 • เนื่องจากวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศเป็นวิชาวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่ง จึงมีเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนที่อาศัยเป้าหมายของการจัดการเรียนการวิทยาศาสตร์เป็นแนวทางที่สำคัญ ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของการเรียนวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา
  – เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในทางวิทยาศาสตร์ที่นำไปสู่การประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนเองได้
 • พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ “คุณครูสมร ได้มอบหมายงานให้นักเรียนสร้างแบบจำลอง (Model) เพื่ออธิบายการเกิดฤดูกาลบนโลก นักเรียนกลุ่มหนึ่งได้ค้นคว้าเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดฤดูกาล แล้วนำข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบจำลองที่สามารถจับต้องได้และประดิษฐ์ขึ้นเองโดยใช้ไฟฉายขนาดใหญ่แทนดวงอาทิตย์ และใช้ลูกปิงปองแทนโลก โดยนักเรียนสามารถอธิบายได้ว่าการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์ และการเอียงของแกนโลกเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฤดูกาลบนโลก” จากสถานการณ์ข้างต้น ครูสมรได้ใช้วิธีการสอนหรือรูปแบบการเรียนการสอนใดในการจัดการเรียนการสอน
  – รูปแบบการเรียนการสอนแบบ EIMA
 • ทักษะในข้อใด ไม่ใช่ทักษะสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  – การมีภาวะผู้นำ
 • ให้พิจารณาเกณฑ์การประเมินการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์ต่อไปนี้ จากตารางข้างต้นข้อใดแสดงการวิเคราะห์ได้ถูกต้อง
  – เครื่องมือวัดที่ใช้ให้คะแนนเป็นการประเมินทั้งด้านผลงานและกระบวนการ
 • องค์ประกอบใดต่อไปนี้ ที่จะไม่ปรากฏอยู่ในตัวชี้วัด
  – การวัดและการประเมินผล
 • ข้อจับคู่ ตัวอย่างการเลือกใช้สื่อ กับประเภทของสื่อในวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศไม่ถูกต้อง
  – การเชิญนักดาราศาสตร์มาบรรยายในหัวข้อกลุ่มดาวบนท้องฟ้า – สื่อประเภทแหล่งเรียนรู้
 • พิจารณาข้อความต่อไปนี้
  ก. นำผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดช่วงชั้นทุกข้อ ในระดับชั้นที่กำหนดมาเรียบเรียงโดยจัดลำดับตามความสัมพันธ์
  ข. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อความในคำอธิบายรายวิชา แล้วนำเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาจัดไว้ในกลุ่มเนื้อหาเดียวกัน
  ค. นำสาระสังเขปรายภาคมาเรียบเรียงเขียนเป็นเอกสารคำอธิบายรายวิชา
  ง. วิเคราะห์สาระที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ทักษะที่ต้องปฏิบัติได้ และมีคุณลักษณะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้
  ข้อใดเรียงลำดับการจัดทำหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานโลก ดาราศาสตร์และอวกาศได้ถูกต้อง
  – ง. ก. ค. และ ข.
 • ข้อใดไม่ใช่บทบาทของผู้สอนหรือผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศด้วยการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ ในการจัดการเรียนการสอนหัวข้อ “การเกิดซากดึกดำบรรพ์ (fossil)”
  – ผู้สอนเป็นผู้กำหนดชนิดของซากดึกดำบรรพ์ รวมถึงวิธีการศึกษาหรือสร้างชิ้นงาน โดยมีผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติตามที่ผู้สอนกำหนดไว้แล้วในทุกขั้นตอน
 • จงพิจารณาหลักการสำคัญในการเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
  – สื่อที่นิยมใช้ในรายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศมี 5 ประเภท ซึ่งมีประสิทธิภาพและข้อจำกัดไม่แตกต่างกัน
 • ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ที่นักเรียนได้จากการวัดและประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ไม่ถูกต้อง
  – นำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาตนเอง

โดย : kungnang19

4,333 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น