UTQ-55117 สุขศึกษา มัธยม

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

แบบทดสอบ Post –test 55117 สุขศึกษามัธยม
จำนวนคำถาม : 20 ข้อ 14 คะแนน

 • การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในส่วนของสุขศึกษาควรเพิ่มเติมตัวชี้วัดหรือสาระในข้อ
  – ปัญหาสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน
 • กิจกรรมกีฬาในข้อใดเหมาะสมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด
  – การเคลื่อนไหวเบื้องต้น เทนนิส
 • การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในส่วนของพลศึกษา ควรวิเคราะห์สิ่งในการเลือกกิจกรรมกีฬาสำหรับนักเรียน
  – เลือกคุณค่าของกีฬาที่เหมาะสมของเด็กแต่ละวัย
 • หากท่านออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบโดยการใช้การวิจัยเป็นฐาน ข้อใดเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ที่ถูกต้อง
  – วางแผนการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายให้น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • การเรียนการสอนพลศึกษาด้วยวิธีใดจึงปลูกฝั่งนิสัยตรงต่อเวลาของนักเรียน
  – ครูมาสอนตรงเวลา
 • การวัดและประเมินผลทางพลศึกษาเหตุใดต้องทำการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
  – เพื่อให้ครู และนักเรียนสามารถร่วมกันประเมินความสามารถของนักเรียนเพื่อการออกกำลังกายต่อไป
 • หัวใจสำคัญของการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา คือข้อใด
  – ฝึกให้นักเรียนได้เคลื่อนไหว ให้มากที่สุด
 • ท่านคิดว่า กิจกรรมการสอนสุขศึกษาลักษณะใดทำให้นักเรียนมีสุขภาพดีได้
  – การให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง
 • สื่อและแหล่งเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ตข้อใดที่น่าเชื่อถือมากที่สุด คือข้อใด
  – www.youtube.com
 • ครูควรทำการวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้สุขศึกษา เพื่อให้ได้ประเด็นใดที่สำคัญ
  – นำมาจัดทำตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้
 • สื่อการสอนพลศึกษาในข้อใดเชื่อถือได้มากที่สุด
  – เว็บไซด์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • การประเมินผลตามสภาพจริงด้วยการตรวจสอบชิ้นงาน ข้อใดไม่ถูกต้อง
  – ต้องไม่ประเมินชิ้นงานที่นักเรียนทำนอกเหนือจากที่ครูกำหนดให้
 • ในการจัดการเรียนการสอน ครูควรแบ่งเวลาในขั้นการสอนขั้นใดมากที่สุด
  – ขั้นฝึกหัด
 • การที่นักเรียนมาขอยืมอุปกรณ์พลศึกษาไปเล่นหลังเวลาเลิกเรียน แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนพลศึกษาของโรงเรียนนี้เป็นอย่างไร ยกเว้นข้อใด
  – นักเรียนไม่มีกิจกรรมจะทำ จึงมาเล่นกีฬา
 • การวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้พลศึกษา เพื่อให้ได้ประเด็นใดที่สำคัญ
  – นำมาจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล
 • ชิ้นงานหรือภาระงานที่ครูสุขศึกษาควรประเมินมากที่สุดคือพฤติกรรมในด้านใด
  – การปฏิบัติ
 • หากท่านออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบโดยการใช้การวิจัยเป็นฐาน ข้อใดเป็นจุดประสงค์ด้านการปฏิบัติที่ถูกต้อง
  – ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักของร่างกายกับสุขภาพ และ ชั่งน้ำหนักตนเองอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบน้ำหนักของร่างกายตนเองให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • หากท่านออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบโดยการใช้การวิจัยเป็นฐาน ข้อใดเป็นจุดประสงค์ด้านเจตคติที่ถูกต้อง
  – วางแผนการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายให้น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • ข้อใดเรียนลำดับจุดประสงค์การสอนสุขศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ถูกต้อง
  – เจตคติ การปฏิบัติ ความรู้
 • การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา ข้อใดถูกต้อง
  – ครูควรวัดผลทั้ง 5 ด้านเหมือนกับจุดมุ่งหมายของการสอน

โดย : kungnang19

6,836 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น