UTQ-55208 การบริหารงานพัสดุ

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

แบบทดสอบ Post –test 55208 การบริหารงานพัสดุ
จำนวนคำถาม : 20 ข้อ 20 คะแนน

 • ร.ร. A ได้ดำเนินการจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด 1 คน ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาทคณะกรรมการที่มีหน้าที่ตรวจรับงานจ้างครั้งนี้เรียกว่าอะไร
  – คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 • ใครเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
  – หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการ
 • ผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบตามรายงานขอซื้อขอจ้างตามระเบียบข้อ 27 คือบุคคลใด
  – หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการ
 • หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องแต่งตั้งจากข้อใดดังต่อนี้
  – ข้าราชการ
 • ในขั้นตอนการติดต่อกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยวิธีตกลงราคาเป็นหน้าที่ของบุคคลใดดังต่อไปนี้
  – เจ้าหน้าที่พัสดุ
 • กรณีใดดังต่อไปนี้จะต้องดำเนินการก่อนเป็นอันดับแรก
  – จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างตามระเบียบข้อ 27 เพื่อขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ
 • ข้อใดดังต่อไปนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง
  – การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาตามข้อ 39 วรรคสอง กรณีเร่งด่วนไม่ต้องจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างได้
 • ตามระเบียบฯ พัสดุ ข้อ ๒๒ วรรคสอง กำหนดห้ามมิให้ส่วนราชการผู้จัดหาพัสดุแบ่งซื้อ หรือแบ่งจ้าง ท่านเข้าใจอย่างไร
  – เมื่อได้รับเงินงบประมาณในโครงการ หรือรายการใด จะต้องดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้งเดียวกัน ห้ามมิให้แบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น ทั้งนี้ โดยมีเจตนาที่จะลดวง เงินให้ต่ำกว่าที่กำหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนไป
 • ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
  – แก้ไขข้อกำหนดในสัญญา
 • หลักการสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง
  – ถูกทุกข้อ
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง
  – หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุสามารถอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ และลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้
 • ก่อนดำเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี นอกจากซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระเบียบฯ พัสดุ ข้อ ๒๗ กำหนดให้ดำเนินการดังนี้
  – ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอ
 • ในการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างตามระเบียบข้อ 27 เป็นหน้าที่ของใคร
  – เจ้าหน้าที่พัสดุ
 • การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาวงเงินไม่เกินเท่าใด
  – 100,000 บาท
 • บุคคลใดดังต่อนี้ไม่สามารถแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุได้
  – นาย C พนักงานจ้างเหมาทำความสะอาดของ ร.ร.
 • การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาตามข้อ 39 วรรคสอง กรณีเร่งด่วน มีหลักเกณฑ์อย่างไร
  – จะต้องเข้าเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ
 • การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกินเท่าใด สามารถแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานราชการคนเดียวเป็นผู้ตรวจรับได้
  – 10,000 บาท
 • “พัสดุ” หมายความว่า
  – ถูกทุกข้อ
 • มติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ถืออย่างไร
  – มติเอกฉันท์ของคณะกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม
 • ข้อใดดังต่อไปนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง
  – ร.ร. B ได้จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง ราคา 9,000 บาท ซึ่งในการตรวจรับดังกล่าวได้แต่งตั้งคณะกรรมการจากข้าราชการของ ร.ร. 3 คน เป็นผู้ตรวจรับ

โดย : kungnang19

12,302 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น