๊UTQ-55111 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

UTQ-55111 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

 • คำสำคัญใดจัดเป็นเจตคติ/ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กำหนดในมาตรฐานการเรียนรู้ ว 7.1
  – จิตวิทยาศาสตร์
 • ข้อความในมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประกอบด้วยข้อความกี่ส่วน อะไรบ้าง
  – ส่วน คือ 1) เนื้อหาความรู้ 2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3) จิตวิทยาศาสตร์
 • ข้อใดเป็นการสืบสอบแบบมีโครงสร้าง (Constructed Inquiry)
  – การทดลอง
 • การประเมินตามสภาพจริงในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นการประเมินด้านใด
  – ความรู้-ความจำ ความเข้าใจ และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
 • พิจารณาข้อความต่อไปนี้
  (ก) การวัด คือ การกำหนดตัวเลขให้กับสิ่งที่เราต้องการประเมิน
  (ข) การประเมิน คือ การลงความเห็นบนข้อมูลที่ได้จากการวัด
  (ค) ผู้สอนสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินผลมาใช้ในการปรับเนื้อหาความรู้
  (ง) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนรู้ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  – (ก) (ข) และ (ง)
 • การให้นักเรียนการสร้างสรรค์ผลงาน มีการแก้ปัญหาและการนำเสนอผลงาน รวมทั้งส่งเสริมการคิดขั้นสูงและการทำงานร่วมกันให้แก่นักเรียน” ข้อความนี้สอดคล้องกับแนวคิดใดมากที่สุด
  – การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
 • วิทยาศาสตร์โลกเป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใด
  – ธรณีวิทยา สมุทรศาสตร์
 • มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
  จากมาตรฐานการเรียนรู้ ว 7.1 ข้อใดไม่ใช่องค์ความรู้หลักที่ต้องสอนในมาตรฐานนี้
  – สิ่งมีชีวิต
 • สื่อและแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนในเรื่องใดต่อไปนี้
  (ก) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (ข) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  (ค) จิตวิทยาศาสตร์ (ง) กระบวนการแก้ปัญหา
  – (ข) และ (ค)
 • สื่อประเภทใดส่งเสริมแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  – อินเทอร์เน็ต
 • สื่อและแหล่งเรียนรู้ประเภทใดต่อไปนี้สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้
  – ถูกทุกข้อ
 • ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการจัดการเรียนการสอนเน้นแบบจำลอง
  – การสร้างแบบจำลองที่มีความสมจริงและประณีต
 • การออกข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดของคลอพเฟอร์แบ่งออกได้เป็นด้านใดบ้างก) ความรู้-ความจำ (ข) ความเข้าใจ
  (ค) การคิดอย่างมีเหตุผล (ง) จิตวิทยาศาสตร์
  (จ) กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
  (ฉ) การนำความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไป
  – (ก) (ข) (จ) (ฉ)
 • ข้อใดคือรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่จัดสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
  – วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • จากเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คำสำคัญใดต่อไปนี้ที่จัดเป็นทักษะ
  – การแก้ปัญหา
 • องค์ประกอบในข้อใดต่อไปนี้จะไม่ปรากฏอยู่ในตัวชี้วัด
  – การวัดและประเมินผล
 • ข้อใดไม่ใช่เหตุผลสำคัญที่ทุกคนควรเรียนวิทยาศาสตร์
  – เเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ช่วยพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมประเทศอื่น
 • จงพิจารณาหลักการประเมินตามสภาพจริงโดยใช้เกณฑ์คุณภาพต่อไปนี้
  (ก) การให้คะแนนแบบภาพรวมเป็นการให้คะแนนผลงานในภาพรวม
  (ข) การให้คะแนนแบบแยกส่วนเป็นการให้คะแนนแต่ละองค์ประกอบย่อยของงาน
  (ค) ผู้เรียนสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม
  (ง) การประเมินตามสภาพจริงจะให้คะแนนเริ่มจาก 1 เสมอ ไม่มีศูนย์
  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  – (ก) (ข) (ค) และ (ง)
 • ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของการเรียนรู้แบบสืบสอบ
  – การนำเสนอผลการทดลอง การศึกษาค้นคว้า
 • พิจารณาหลักการสำคัญในการเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
  ก่อนใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ต้องมีการเตรียมความพร้อมของผู้สอนในการใช้สื่อ

9,497 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น