UTQ-00209 สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม : โครงงานประวัติศาสตร์

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

UTQ-00209 สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม : โครงงานประวัติศาสตร์
คะแนน 18/20

 • นิยามในข้อใดกล่าวถึงความหมายของประวัติศาสตร์ได้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด
  – การไต่สวนให้รู้ถึงความเป็นจริงที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นช่วงใดช่วงหนึ่งของอดีต
 • คำกล่าวใดไม่ถูกต้อง
  – ประวัติศาสตร์เป็นเพียงร่องรอยที่มีหลักฐานทางโบราณคดี
 • คุณค่าของประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดคืออะไร
  – การรู้รากเหง้าของตนเอง
 • ประวัติศาสตร์มีประโยชน์ที่สำคัญอย่างไร
  – ช่วยในการตัดสินใจโดยอาศัยแนวประสบการณ์ของมนุษย์ในอดีตเป็นแนวปฏิบัติกับปัญหาในปัจจุบัน
 • สาระประวัติศาสตร์กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานใดที่สร้างเจตคติให้กับนักเรียนให้มีความรักความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย
  – มาตรฐานที่ ส 4.3
 • กระบวนการที่ใช้ศึกษาค้นคว้า สืบสาวเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โดยอาศัยหลักฐานต่าง เพื่อให้เข้าใจเรื่องราวในอดีตได้อย่างชัดเจนเป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับ อะไร
  – วิธีการทางประวัติศาสตร์
 • วิธีการทางประวัติศาสตร์ สอดคล้องกับมาตรฐานสาระประวัติศาสตร์มาตรฐานใด
  – มาตรฐาน ส 4.1
 • “ใครคือบุคคลสำคัญในท้องถิ่น” เป็นขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์
  – การกำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  – โครงงานประวัติศาสตร์คือการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์สืบค้นเรื่องราวในอดีต
 • การศึกษาหลักฐานโบราณคดีที่ขุดพบที่บ้านเชียง ผลงานวิจัยที่มีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บ้านเชียง เป็นขั้นตอนใดของการทำโครงงานประวัติศาสตร์
  – การรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน
 • คำกล่าวใดไม่ถูกต้อง
  –  การใช้ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการทำโครงงาน สามารถใช้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครบทุกขั้นตอน
 • การนำเสนอที่ตีความประเมินคุณค่าหลักฐานแล้วนำมาเรียบเรียงต่อกันอย่างเป็น เหตุเป็นผลรวมทั้งมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย เป็นขั้นตอนใดของโครงงานประวัติศาสตร์
  – ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน
 • ความคิดคืออะไร
  – ความคิดเป็นผลที่เกิดจากการที่สมองถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อมสังคมรอบตัวและประสบการณ์ส่วนตัวของมนุษย์
 • ดิวอี้ นิยามความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไว้อย่างไร
  – การคิดอย่างใคร่ครวญ ไตร่ตรอง
 • “การแยกแยะความแตกต่างของข้อมูลว่าข้อมูลใดเป็นข้อคิดเห็น ข้อมูลใดเป็นข้อเท็จจริงและจัดลำดับความสำคัญ” เป็นขั้นตอนของกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณขั้นตอนใด
  – การระบุลักษณะข้อมูล
 • วิธีสอนประวัติศาสตร์แบบ Active History (แบบกระตือรือร้น) ขั้นตอนใดที่เป็นขั้นแสดงความคิด
  – การเขียนภาพ การลำดับเหตุการณ์ การสร้าง Model จำลอง
 • การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เห็นภาพรวมของความคิดเห็น ความสัมพันธ์ของความคิดรวบยอดเป็นภาพครู ควรใช้เทคนิคหรือวิธีสอนแบบใด
  – แบบแผนผังความคิดรวบยอด
 • การสอนโดยใช้เทคนิคการใช้ผังกราฟฟิก แบบใดที่เหมาะกับการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยกับ วัฒนธรรมของประเทศพม่า
  – แผนผังรูปวงกลมทับเหลื่อม ( Overlapping circles map )
 • การสอนประวัติศาสตร์ให้ได้ผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นต้องให้บรรลุเป้าหมายในข้อใด
  – มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 • ขั้นการเก็บและรวบรวมข้อมูลของวิธีสอนแบบแก้ปัญหานั้นจะสอดคล้องกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ในข้อใด
  – การประเมินคุณค่าของข้อมูล

โดย : kungnang19

2,336 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น