UTQ-02137 การพัฒนาสมรรถนะฯ

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

UTQ-02137 การพัฒนาสมรรถนะฯ
คะแนน 14/20

 • ในการคัดเลือกโรงเรียนฯ
  – ข้อ ก และ ข
 • ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะด้านการจัดการฯ
  – การควบคุมความประพฤติของผู้เรียนในชั้นเรียน
 • การประเมินสมรรถนะในการปกฺบัติงานของครูฯ
  – นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
 • จรรยายรรณ 9 ประการ
  – 2539
 • หน่วยงานใดที่นำสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
  – ข้อ ก และ ข
 • วัตถุประสงค์ในการประเมินสมรรถนะครูฯ
  – ข้อ ก และ ข
 • ข้อใด คือสมรรถนะ
  – ถูกทุกข้อ
 • กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครู เพื่อเตรียมความพร้อม
  – ข้อ ก และ ข
 • ข้อใด คือประโยชน์ของสมรรถนะประจำสายงาน
  – ส่งเสริมให้บุคคลสามารถปฏิบัติภาระกิจในหน้าที่ได้ดี
 • คำที่ใช้ในความหมายเดียวกันกับสมรรถนะคือ
  – ศักยภาพ
 • ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะหลักของครู
  – การบริการที่ดี
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานได้แบ่งออกเป็ฯ 2 ส่วนคือข้อใด
  – ข้อ ข และ ค
 • ข้อใดคือความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
  – เป็นกระบวนการศึกษาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ดำเนินไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน
 • สมรรถนะหลักสำหรับการพะฒนาครู คือ
  – จิตยธรรม ความร่วมแรงร่วมใจ การพัฒนาศักยภาพคน
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  – สมรรถนะคือ สิ่งที่ทำให้คนรับผิดชอบสูงขึ้น
 • สมรรถนะด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพเกี่ยวข้องกับข้อใด
  – ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และมุ่งมุ่นพัฒนาการประกอบอาชีพให้ก้าวหน้า
 • ข้อใดเป็นองค์ประกอบของการดำเนินงานเพื่อให้โรงเรียนก้าวสู่มาตรฐานสากล
  – พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการคุณภาพ
 • ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพฯ
  – สมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
 • สมรรถนะประจำสายงานของครูคือข้อใด
  – ถูกทุกข้อ
 • ข้อใดคือความหมายที่ดีที่สุดของสมรรถนะประจำสายงาน
  – สมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละตำแหนงเพื่อสนับสนุนให้บุคคลดำรงตำแหน่งนั้น แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่

โดย : sunita1941

31,272 total views, 4 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น