UTQ-55305 การสร้างผลงานวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ เลื่อนวิทยฐานะ

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

UTQ-55305 การสร้างผลงานวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ เลื่อนวิทยฐานะ
คะแนน 14/20

 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ
  – เป็นผลงานที่มีการรับรองสัดส่วนกับผู้ร่วมจัดทำผู้อื่นอย่างชัดเจน
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
  – เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานสอนให้ดีขึ้น
 • ข้อใดเป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเรียนการสอน
  – บรรยากาศในห้องเรียนกับผลการเรียนรู้ของนักเรียน
 • ข้อใดเป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการหรือรูปแบบเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
  – ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนของผู้เรียน
 • ข้อใดคือคุณสมบัติในหลักเกณฑ์ผู้รับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
  – ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีนับถึงวันที่ยื่นคำขอ
 • “การแปลความผลการวิจัยที่ค้นพบว่ามีความหมายอย่างไร สนับสนุนสมมติฐานหรือไม่สนับสนุนสมมติฐานอย่างไร” เป็นหัวข้อใดของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
  – การอภิปรายผลการวิจัย
 • “สื่อความหมายได้ตั้งแต่ต้นจนจบ มีความชัดเจน สอดคล้องต่อเนื่อง ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ดี” หมายถึงองค์ประกอบใดในการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน
  – สรุปและสะท้อนผล
 • ข้อใดคือคุณลักษณะสำคัญของการจัดทำผลงานวิชาการด้านคุณภาพของผลงานวิชาการ
  – รูปแบบถูกต้องตามหลักวิชาการ
 • การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยในลักษณะใด
  – การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
 • ข้อใดลำดับขั้นตอนในการเตรียมพร้อมก่อนเขียนตำราได้ถูกต้อง
  – ศึกษาสถานการณ์ทั่วไป – วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ – เลือกหัวข้อเรื่องและกำหนดขอบเขตของเรื่อง – เขียนโครงเรื่อง
 • ข้อใดไม่ใช่ลักษณะหรือคุณสมบัติของผลงานทางวิชาการของครู
  – เป็นผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร
 • ข้อใดคือขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
  – การศึกษาสภาพปัญหาที่ต้องการศึกษา – การกำหนดปัญหาการวิจัย – ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง – การรวบรวมข้อมูล – การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล –การเขียนรายงานการวิจัย
 • ข้อใดไม่ใช่หนังสือเสริมประสบการณ์
  – หนังสือเรียน
 • หัวข้อใดในการเขียนรายงานวิจัยที่แสดงถึงมารยาทของผู้วิจัยและเป็นจรรยาบรรณ ของนักวิจัยในด้านความซื่อสัตย์ และการให้เกียรติในความคิดเห็นของผู้อื่น
  – บรรณานุกรม
 • การวิจัยที่มุ่งศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลในเรื่องหรือลักษณะต่างๆจากกลุ่มเป้า หมายที่ศึกษา โดยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น เจตคติ หรือบุคลิกของกลุ่มเป้าหมายเป็นการวิจัยรูปแบบใด
  – การวิจัยที่ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
 • ข้อใดไม่ใช่ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประกอบการสอน งานแต่ง เรียบเรียง หนังสือ ตำรา
  – ใช้ภาษาพูดเพื่ออธิบายให้ชัดเจน
 • “เอกสารที่จัดทำขึ้นสำหรับใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งซึ่งอาจจะจัดทำไว้เฉพาะ เรื่องหรือรวมตลอดทั้งหลักสูตรก็ได้” เป็นความหมายของผลงานวิชาการประเภทใด
  – ชุดการสอน
 • ข้อใดเป็นแนวทางการประเมินผลงานวิชาการด้านคุณภาพผลงานทางวิชาการ
  – ผลที่ปรากฏต่อผู้เรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ในการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร บทนำ อยู่ในส่วนใด
  – ส่วนเนื้อหา
 • ข้อใดไม่ใช่แนวทางการประเมินผลงานวิชาการด้านประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ
  – มีการนำผลงานไปเผยแพร่ด้วยวิธีการต่างๆ

โดย : kungnang19

5,855 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น