เปิดรายชื่อ49ว่าที่ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

Print Friendly, PDF & Email

นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนในฐานะปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เรื่องการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) รุ่นที่ 2  ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมและพัฒนา เพื่อรอแต่งตั้งให้เป็น ผอ.สพท.จำนวน 49 ราย ได้แก่ 

 1. นายสมรักษ์ ถวาย
 2. นายวันชาติ บัวสิงห์
 3. นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
 4. นายเจริญ จำรัสกลาง
 5. นายพัฒนะ งามสูงเนิน
 6. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
 7. นายชูเกียรติ ก่อเกิด
 8. นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา
 9. นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล
 10. นายธานินทร์ ชลจิตต์
 11. นายไพศาล ปันแดน
 12. นายธันวา ดีช่วย
 13. นายอภิชัย ทำมาน
 14. นายวุฒิพล ฉนำกลาง
 15. นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์
 16. นายสิงห์ โพธิ์งาม
 17. นายตั้ง อสิพงษ์
 18. นายไพจิต ไชยฤทธิ์
 19. นายประหยัด สุขขี
 20. นายสม พุ่มแก้ว
 21. นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช
 22. นายสุดใจ มอญรัต
 23. นายประถม เชื้อหมอ
 24. นายอำนาจ บุญทรง
 25. นายบุญชู จันทร์ดำ
 26. นายพีรพงศ์ สุรเสน
 27. นายวัลลภ รองพล
 28. นายบรรพ์ ใสแจ่ม
 29. นายสะอาด อุสมา
 30. นางสุดา สุขอ่ำ
 31. นายสมชาย รองเหลือ
 32. นายสง่า ศรีราม
 33. นายพรชัย โพคันโย
 34. นายภัญญู ภูริศรี
 35. นายบุญสืบ กลิ่นธรรม
 36. นายธนัญชัย สายสุด
 37. นายไพรวัลย์ จันทะนะ
 38. นายรอง ปัญสังกา
 39. นายอภินันท์ บุญรอด
 40. นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์
 41. นายธีระวัฒน์ วรรณนุช
 42. นายคำจันทร์ รัตนอุปการ
 43. นายมรกต กลัดสะอาด
 44. นายทวีศิลป์ สารแสน
 45. นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
 46. นายโกศล ฐานะ
 47. นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
 48. น.ส.รัตติมา พานิชอนุรักษ์
 49. นายพยอม วงษ์พูล

” ในขั้นตอนจากนี้ไปจะมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการพัฒนาว่าจะให้ดำรงตำแหน่งในเขตพื้นที่การศึกษาใด โดยจะพิจารณาจากตำแหน่งที่ว่างและความจำนงของผู้ผ่านการพัฒนาที่ได้ระบุไว้ จากนั้นจะเสนอรายชื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา (ศธ.)เป็นประธาน พิจารณาเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป” นางรัตนา กล่าว

ที่มา : เดลินิวส์

672 total views, 4 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น