UTQ-55302 ห้องเรียนคุณภาพ 5 ด้าน

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

UTQ-55302 ห้องเรียนคุณภาพ 5 ด้าน
จำนวนคำถาม : 20 ข้อ 17/20

 • ข้อใดไม่ใช่บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียนในการนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพในระดับโรงเรียน
  – ผู้บริหารจัดการรายวิชาในสถานศึกษา
 • เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ คืออะไร
  – มาตรฐานและตัวชี้วัด
 • ข้อใดกล่าวถึงห้องเรียนคุณภาพได้ถูกต้องที่สุด?
  – มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เอื้อต่อคุณภาพนักเรียนให้เกิดขึ้นในชั้นเรียน
 • ICT ย่อมาจากข้อใด
  – Information Communicational Technology
 • การวิจัยที่มุ่งวัดและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเพื่อช่วยให้เข้าใจ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียนรูปแบบใด
  – การวิจัยเชิงปริมาณ
 • ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานตามแนว Backward Design
  – การวางแผนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
 • ข้อใด ไม่ใช่ การสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน
  – ครูจะลงโทษผู้ที่กระทำผิดต่อหน้าเพื่อนๆ ในห้อง
 • ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของห้องเรียนคุณภาพ
  – ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน
 • ข้อใดคือขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
  – การศึกษาสภาพปัญหาที่ต้องการศึกษา – การกำหนดปัญหาการวิจัย – ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง – การรวบรวมข้อมูล – การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล – การเขียนรายงานการวิจัย
 • จุดมุ่งหมายของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน คือข้อใด
  – ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา
 • หากผู้สอนต้องการสอนผู้เรียนที่อยู่ต่างสถานที่ และห่างไกลกันโดยใช้สื่อทางด้านมัลติมีเดีย ที่ให้ทั้งภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เสียง และข้อมูลตัวอักษร สามารถโต้ตอบระหว่างกันได้ในเวลาเดียวกัน ผู้สอนควรเลือกใช้ ICT ใดมาใช้ในการเรียนการสอนนั้น
  – วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์
 • ข้อใดคือการออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานตามแนวการออกแบบย้อนกลับ (Backward Design)
  – การสร้างหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้ ด้วยการเริ่มจากการประเมินการเรียนรู้
 • สิ่งที่สำคั๋ญที่สุดในการปฏิวัติการสอนขั้นพื้นฐานโดยนำ ICT เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ให้นักเรียน คือสิ่งใด
  – ความคิดเห็นของครูในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
 • ข้อใดไม่ใช่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ดี
  – เน้นการจัดประสบการณ์แบบเดิมๆที่ผู้เรียนคุ้นเคยมากกว่าการเรียนรู้แบบใหม่
 • ข้อใดคือความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน
  – ถูกทุกข้อ
 • Backward Design จัดเป็น KPI ในองค์ประกอบข้อใดของห้องเรียนคุณภาพ
  – การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน
 • ข้อใดไม่ใช่หลักการของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
  – ห้องสมุด คือ แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญมากของครู
 • ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนของการสร้างวินัยเชิงบวก
  – ให้ความสำคัญกับการทำถูก
 • หากท่านต้องการให้ผู้เรียนทำในสิ่งที่ชอบก่อนที่จะให้คำสั่งที่นักเรียนอาจจะไม่ชอบ ท่านจะใช้เทคนิคพิเศษในการสร้างวินัยเชิงบวกใด
  – สร้างความร่วมมือเชิงรุก
 • ก่อนที่จะสร้างหอ้งเรียนคุณภาพครูจะตอ้งมีจังหวะก้าวเดิน 4 กา้ว ที่มีคุณค่า และสร้างคุณภาพ ข้อใดคือก้าวแรก
  – กำหนดหน่วยการเรียนรู้สาระรายวิชา

โดย : narit

20,421 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น