UTQ-00106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

UTQ-00106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คะแนน 15/20

 • ข้อใดคือประชากรที่ใช้ในการวิจัย
  – นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนต้นไม้ ปีการศึกษา 2553 จำนวน 6 ห้องเรียน 240 คน
 • “การระบุให้ทราบว่าการวิจัยที่จะศึกษากว้างขวางเพียงใดเกี่ยวข้องกับใครเนื้อเรื่องที่ต้องการพัฒนาและระยะเวลาที่ทำการวิจัย” ข้อความดังกล่าวคือความหมายของข้อใด
  – ขอบเขตของการวิจัย
 • ข้อใดควรให้คำนิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัยชื่อ “การพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์เรื่องการสังเคราะห์แสงของพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประชาสงเคราะห์”
  – บทเรียนวีดีทัศน์
 • การกระทำในข้อใดต่อไปนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับความหมายของนวัตกรรม
  – ครู ก ให้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการปลูกผักแก่เด็กหญิงตุ๊กตาไปศึกษาเองที่บ้าน
 • ข้อใดเป็นชื่อเรื่องการวิจัยที่ถูกต้องครบองค์ประกอบ
  – การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องระบบสุริยะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เรื่องใดที่ต้องระบุในกลุ่มตัวอย่าง
  – วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
 • บทสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการทั้งหมดคืออะไร และจะอยู่ส่วนใดของการเขียนรายงานการวิจัย
  – บทคัดย่อและส่วนนำ
 • ข้อใดต่อไปนี้เรียงลำดับการเขียนโครงร่างวิจัยได้ถูกต้อง
  – ชื่อเรื่อง ความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
  – แบบประเมินทักษะปฏิบัติ
 • “เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม” วัตถุประสงค์นี้นิยมใช้เครื่องมือชนิดใดในการเก็บข้อมูล
  – แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
 • “ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล” รายละเอียดการเขียนจะอยู่ในส่วนใดของรายงานการวิจัย
  – บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
 • องค์ประกอบหลักของการเขียนรายงานการวิจัยตรงกับข้อใด
  – ส่วนนำ – ส่วนทดลอง – ส่วนอภิปรายผล
 • การสรุปผล อภิปรายผลการวิจัยควรสอดคล้องกับหัวข้อใดมากที่สุด
  – วัตถุประสงค์การวิจัย
 • ข้อเป็นการหาความตรงของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  – การให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
 • “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการคูณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอกสะเดา” การวิจัยเรื่องนี้ควรใช้เครื่องมือชนิดใดในการเก็บรวบรวมข้อมูล
  – แบบทดสอบคู่ขนาน
 • “การพัฒนาทักษะเรื่องการบวกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1” หัวข้อวิจัยนี้เหมาะสมกับนวัตกรรมประเภทใด
  – ชุดการสอนที่พัฒนาการคิด
 • “เป็นคำตอบสรุปของผลการวิจัยที่ผู้วิจัยคาดเดาไว้ล่วงหน้า ก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล เกิดจากการไตร่ตรองโดยใช้หลักเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด และสามารถทดสอบได้” ข้อความดังกล่าว คือความหมายของข้อใด
  – สมมติฐานการวิจัย
 • ปัญหาและความสำคัญของการวิจัย ควรนำเสนอในส่วนใดของการเขียนรายงานการวิจัย
  – บทที่ 1 บทนำ
 • ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบหาได้จากข้อใด
  – t- Test
 • ข้อไม่เกี่ยวกับการพัฒนาแบบทดสอบ
  – ค่าความน่าเชื่อถือ

โดย : Thee Pudpong

11,277 total views, 4 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น