UTQ-00216 สาระการเรียนรู้ กอท.

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

UTQ-00216 สาระการเรียนรู้ กอท.

 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  – ครูที่สอนสาระเทคโนโลยีต้องเข้าใจจิตวิทยาการเรียนรู้ของนักเรียนต้องนำสื่อ เทคโนโลยี มาช่วยในการจัดการเรียนรู้เท่านั้นจึงจะเหมาะสมกับธรรมชาติของสาระที่สอน
 • การจัดหาสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ต้องคำนึงถึงหลักการใด
  – สื่อที่นำมาจัดการเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของแต่ละสาระการเรียนรู้ และศักยภาพของของนักเรียน
 • แหล่งเรียนรู้ข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
  – แหล่งประกอบการ
 • ท่านคิดว่าสื่อชนิดใดที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
  – สื่อที่ครูบุหงานำเอาของเล่นของลูกมาจากบ้านและใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้แล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
 • สิ่งที่สำคัญที่สุดในการผลิตสื่อได้แก่ข้อใด
  – ตรงตามวัตถุประสงค์ของสาระการเรียนรู้
 • สิ่งใดที่บ่งบอกถึงคุณภาพของสื่อ
  – ผู้เรียนเรียนรู้แล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  – การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ พิจารณาถึงประโยชน์มากกว่าข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่าย
 • ข้อใดเป็นพื้นฐานสำคัญของหลักการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  – การเรียนรู้กระบวนการ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
 • การวัดผลและประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อให้ได้ผลดีต้องครอบคลุมด้านใดบ้าง
  – ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ ด้านคุณลักษณะ
 • กระบวนการตรวจสอบผู้เรียนว่ามีพัฒนาการตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ พิจารณาได้จากกิจกรรมในข้อใด
  – ใช้ได้ทุกข้อ
 • วิธีการประเมินข้อใดที่ค้นหาความสามารถและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง
  – วัดและประเมินผลตามสภาพจริง
 • การประเมินด้วยการกำหนดประเด็นการประเมินที่แจกแจง (Rubric) ไม่สามารถตอบคำถามให้แก่ครูในด้านใด
  – ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่
 • “การประเมินผลที่เกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวัน เป็นการประเมินเพื่อให้รู้จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุง จึงเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาในการเก็บข้อมูล ผู้สอนต้องใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เพื่อให้ได้มติข้อสรุป” จากข้อความที่กำหนดตรงกับการประเมินผลในข้อใด
  – ประเมินผลระดับชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 • ประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดสิ่งที่จะช่วยลดภาระของผู้สอน และสามรถจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือข้อใด
  – มาตรฐานและตัวชี้วัด
 • ข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้องตามแนวทางการวัดประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
  – ครูสมใจกำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน/ปลายปี เป็น 75:25
 • สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี ไม่มีตัวชี้วัดในระดับชั้นใด
  – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • ข้อใด ไม่ใช่ วิสัยทัศน์ ของ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  – ประสิทธิภาพในการทำงาน
 • ข้อใดต่อไปนี้ เรียงลำดับขั้นตอนกระบวนการทางเทคโนโลยี ได้ถูกต้อง
  – กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และประเมินผล
 • ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยี
  – คอมพิวเตอร์ (Computer)
 • บุคคลใด มีความยืดหยุ่นในการคิด
  – ปรีชา บอกวิธีการนำกระดาษที่ใช้แล้ว นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายวิธี
 • ข้อใดเป็นประโยชน์จากนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้
  – ลดของเสียจากการผลิต
 • ข้อใดเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณภาพของผู้เรียนของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับทักษะในการทำงาน
  – ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • “การทำงานในชีวิตประจำวัน ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสำเร็จของงาน เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง ” เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระในข้อใด
  – การดำรงชีวิตและครอบครัว
 • ข้อใดเหมาะสมกับการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนัก เรียนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
  – เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
 • ข้อใดเป็นการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
  – วางแผนการทำงาน ปฏิบัติตามแผนงาน ประเมินผลงาน
 • ข้อใดไม่ใช่สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
  – การดำรงชีวิตในครอบครัว
 • ข้อใดเป็นกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  – การวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ดำเนินการตามแผน ตรวจสอบแก้ไข
 • “การนำเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการทำงานการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการใหม่ๆ” เป็นโครงสร้างการเรียนรู้ ของสาระใด
  – การออกแบบและเทคโนโลยี
 • “การนำความรู้ ทักษะ และทรัพยากร มาสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ โดยผ่านกระบวนการเพื่อแก้ปัญหาสนองความต้องการในการทำงานของมนุษย์” หมายถึงเรื่องใด
  – เทคโนโลยี
 • ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์
  – ความรวดเร็วในการคิด
 • กระบวนการเทคโนโลยีมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร
  – เพื่อให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย

3,696 total views, 8 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น