UTQ-02129 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

UTQ-02129 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
คะแนน 15/20

 • ขั้นดำเนินการศึกษาค้นคว้า ผู้สอนมีบทบาทอย่างไร
  – คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน
 • ผู้เรียนควรมีลักษณะอย่างไรจึงจะเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานได้ดี
  – ถูกทุกข้อ
 • ผู้สอนใช้คำถามละเอียดให้ผู้เรียนคิดต่อในขั้นตอนใดของการจัดการเรียนรู้
  – ขั้นสังเคราะห์ความรู้
 • ในขั้นสรุปและประเมินค่าของคำตอบผู้สอนควรมีบทบาทอย่างไร
  – ตรวจสอบการประมวลสร้างองค์ความรู้ใหม่
 • ถ้าข้อมูลความรู้ที่หามาได้นั้นยังไม่เพียงพอ ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมในขั้นตอนใด
  – ขั้นสังเคราะห์ความรู้
 • ผู้สอนควรจัดสถานการณ์กระตุ้นยั่วยุ ให้กับผู้เรียนในขั้นตอนใดของการจัดการเรียนรู้
  – ขั้นกำหนดปัญหา
 • ปัญหา มีความสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้อย่างไร
  – เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
 • ขั้นสรุปและประเมินค่าของคำตอบ ผู้เรียนมีบทบาทอย่างไร
  – นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาประมวลเป็นองค์ความรู้ใหม่
 • ข้อใดคือประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
  – ถูกทุกข้อ
 • ปัญหาใดไม่เหมาะกับการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
  – ปัญหาที่เป็นปัญหาสังคม
 • การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยมีประโยชน์อย่างไร
  – ได้พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม
 • การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้เรียนจะใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ผู้สอนควรทำอย่างไร
  – ประสานผู้เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องการ
 • ผู้เรียนแยกกันไปศึกษาค้นคว้า เมื่อได้ความรู้แล้วนำกลับมาเสนอภายในกลุ่ม อยู่ในขั้นตอนใดของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
  – ขั้นดำเนินการศึกษาค้นคว้า
 • บทบาทที่สำคัญของผู้สอน ในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานคือข้อใด
  – เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
 • ผู้เรียนเรียนรู้โดยการนำตนเองหมายถึงข้อใด
  – ถูกทุกข้อ
 • การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานพัฒนาขึ้นครั้งแรกที่คณะใดของมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์
  – คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • บทบาทผู้เรียนในรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานคือข้อใด
  – ถูกทุกข้อ
 • ในขั้นสุดท้ายของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้เรียนต้องทำสิ่งใด
  – สรุปข้อมูลความรู้
 • คำถามที่ผู้สอนใช้เพื่อให้ผู้เรียนกำหนดปัญหาควรมีลักษณะใด
  – เป็นคำถามที่ท้าทาย กระตุ้นความสนใจ
 • ขั้นทำความเข้าใจกับปัญหาผู้เรียนต้องทำสิ่งใด
  – กำหนดปัญหาที่ต้องการศึกษา

โดย : Thee Pudpong

3,653 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น