UTQ-55203 เทคนิคการเขียนเพื่อประชาสัมพัน​ธ์

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

UTQ-55203 เทคนิคการเขียนเพื่อประชาสัมพัน​ธ์

 • ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
  – ต้องการให้ใครได้รับข่าวสาร
 • การแจ้งนโยบายการประชาสัมพันธ์เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ประเภทใด
  – ข่าวแจ้งให้ทราบ
 • สิ่งสำคัญที่ผู้เขียนบล็อก ต้องทำเสมอๆคือข้อใด
  – หาความรู้หรือข้อมูลใหม่ๆมานำเสนออยู่เสมอ
 • หลักในการประชาสัมพันธ์ข้อใดสำคัญที่สุด
  – receiver
 • การศึกษาดูงานหน่วยงานเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ประเภทใด
  – กิจกรรมพิเศษ
 • การเลือกภาพขนาดโปสการ์ดเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวนคนในภาพควรมีมากเท่าใด
  – ไม่ควรเกิน 7 คน
 • ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการเขียนข่าว
  – สรุป
 • เนื้อหาข้อมูลขององค์กรที่นำเสนอผ่าน social network
  – การจัดประเด็น เนื้อหาข้อมูล
 • การประชาสัมพันธ์หมายถึงข้อใด
  – การสร้างความเข้าใจอันดีโดยใช้สื่อทุกรูปแบบ
 • การเขียนเล่าเหตุการณ์หรือเล่าเรื่องเป็นการเขียนแบบใด
  – การเขียนแบบพรรณนา
 • ในการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ควรดำเนินการข้อใดก่อน
  – ดูแบบอย่างและวิธีเขียนข่าว
 • ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
  – ให้ข่าวสารความรู้ ความบันเทิง
 • รูปแบบการเขียนประชาสัมพันธ์ทาง social network ควรเป็นไปในลักษณะใด
  – ถูกทุกข้อ
 • การนำพันธกิจ วิสัยทัศน์ขององค์กร มาเขียนเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านใด
  – การเขียนภาพลักษณ์ขององค์กร
 • สื่อประเภทใดที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
  – อินเทอร์เน็ต
 • ข้อใดไม่ใช่หลักในการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
  – ยึดถือผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก
 • สื่ออินเทอร์เน็ตแตกต่างจากสื่อดั้งเดิมอย่างไร
  – เนื้อหาของข่าว
 • ประเด็นในการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในข้อใดที่เขียนถึงตัวองค์กรโดยตรง
  – ถูกทุกข้อ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดน้อยที่สุด
  – การโฆษณา
 • การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์มีลักษณะอย่างไร
  – สร้างภาพลักษณ์ที่ดี

โดย : บุษจ้า

7,237 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น