UTQ-02131(update#1) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

UTQ-02131(update#1) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ได้ 14 เต็ม20

 • ข้อใดเป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติของขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นำไปใช้
  – ผู้เรียนได้ทดลองฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน ฝึกคิดวิเคราะห์
 • ผู้เรียนแต่ละกลุ่มประมวลความรู้จาก ประสบการณ์ทั้งหมดมาวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ นำเสนอกลุ่มใหญ่ ในรูปแบบที่หลากหลายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจัดว่าเป็นขั้น ตอนใดของการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ
  – ขั้นสรุป/เสนอความรู้
 • คุณค่าของการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัต
  – ทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมจะสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้ซึมซับสิ่งที่ดีงามไว้ในตนเองตลอดเวลา
 • ข้อใดไม่ใช่บทบาทของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ
  – ฝึกฝนการทำงานเป็นรายบุคคล
 • ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติที่ถูกต้อง
  – ขั้นการนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นการศึกษา/วิเคราะห์ ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด/ ทดลองขั้นสรุป/เสนอความรู้ ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นำไปใช้และขั้นประเมินผล
 • ข้อใดเป็นบทบาทของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ
  – ฝึกฝนการทำงานรายบุคคล การเป็นผู้นำ ผู้ตาม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 • “การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา” จากข้อความดังกล่าวอยู่ในมาตราใดของพระราชบัญญัติการศึกษา ****
  – มาตรา 23
 • ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน โดยการแสวงหาความรู้แสดงความคิดเห็นร่วมกันและหาข้อสรุปในประเด็นที่ตั้งไว้ ซึ่งขั้นตอนนี้จัดว่าเป็นขั้นตอนใดของการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการ ปฏิบัติ
  – ขั้นการศึกษา/วิเคราะห์
 • “กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจให้กำลังใจและช่วยเหลือแนะนำให้ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด” คือข้อใด
  – ลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ
 • ผู้สอนจะต้องกระตุ้นชักจูงโน้มน้าวให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและสนใจ อยากค้นคว้าหาความรู้ ด้วยวิธีต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่จัดว่าเป็นขั้นตอนใดของการจัดการเรียนรู้ แบบที่เน้นการปฏิบัติ
  – ขั้นการนำเข้าสู่บทเรียน
 • ข้อใดเป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติของขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง
  – ผู้เรียนได้ทดลองฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน ฝึกคิดวิเคราะห์
 • ข้อใดเป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติของขั้นศึกษา/วิเคราะห์
  – แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน
 • ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนฝึกคิดวิเคราะห์ จินตนาสร้างสรรค์ โดยผู้สอนเป็นที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือซึ่งขั้นตอนนี้จัดว่าเป็นขั้นตอนใดของ การจัดการ เรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ
  – ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด/ ทดลอง
 • ข้อใดไม่ใช่บทบาทของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ
  – เป็นแหล่งความรู้สำหรับผู้เรียนในการอธิบายเพิ่มเติมและสรุปบทเรียน
 • ผู้เรียนได้มีการปรับปรุงผลงานตามแนวคิดจากการนำเสนอของแต่ละกลุ่มมาพัฒนา ให้ดีขึ้น หรือจากครูผู้สอนมาสร้างผลงานใหม่กระบวนการขั้นตอนนี้จัดว่าเป็นขั้นตอน เรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ
  – ขั้นปรับปรุงผลการเรียนรู้/นำไปใช้
 • ข้อใดจัดว่าเป็นคุณค่าของการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ
  – ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดจากการกิจกรรมและค้นหาคำตอบจากประเด็นคำถามของครูผู้สอนและเพื่อน
 • ผู้เรียนมีความสุขต่อการเรียนได้เรียนอย่างสนุกสนานโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและสื่อที่เร้าใจ”ข้อความนี้คืออะไร
  – คุณค่าของการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ
 • แนวคิดสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติข้อใดไม่ถูกต้อง
  – ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติตามแนวประชาธิปไตย
 • ข้อใดเป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติของขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู้
  – ผู้เรียนแต่ละกลุ่มประมวลข้อมูลจากประสบการณ์ทั้งหมดมาวิเคราะห์เป็นความรู้ใหม่
 • การวัดประเมินผลตามสภาพจริงโดยเน้นการวัดผลจากการปฏิบัติจริง จากแฟ้มสะสมงานชิ้นงาน/ผลงาน/ผู้เรียนประเมินตนเอง สมาชิกครูและผู้ปกครองร่วมวัดและประเมินผลขั้นตอนนี้จัดว่าเป็นขั้นตอนใดของ การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ
  – ขั้นประเมินผล

โดย : บุด บง

805 total views, 2 views today

ข่าวอื่นๆ

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น