UTQ-55123 การศึกษาพิเศษ

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

UTQ-55123 การศึกษาพิเศษ
14/20

 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้จัดการศึกษาโดยยึดหลักการใด
  – ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ และผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
 • เด็กพิการในประเทศไทย ประเภทใดที่ได้รับการจัดการศึกษาเป็นประเภทแรก
  – เด็กตาบอด
 • ข้อใดคือความหมายของการศึกษาพิเศษ
  – การจัดการศึกษาศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษในระยะแรกเริ่ม
 • “สมศรีไปตรวจวัดการได้ยินที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ผลการตรวจวัดการได้ยินปรากฏว่า สมศรีสูญเสียการได้ยิน 35 เดซิเบล” จากข้อมูลดังกล่าวสมศรีจัดอยู่ในกลุ่มใดต่อไปนี้
  – ทั้ง ก และ ข
 • เด็กหญิงวรรณภา สาธรทอง เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น กลุ่มเด็กตาเลือนราง ดังนั้นการสอนเด็กหญิงวรรณภา ผู้สอนจะต้องใช้การสอนในลักษณะใด
  – ใช้ตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่
 • เทคโนโลยีใดต่อไปนี้จัดเป็นเทคโนโลยีช่วยการดำเนินชีวิตประจำวัน
  – นาฬิกาข้อมือบอกเวลาเป็นตัวเลขขนาดใหญ่
 • ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
  – เด็กที่มีความแตกต่างทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
 • เมื่อเด็กได้รับการคัดกรอง วินิจฉัย และเขียนสรุปผลการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปคือขั้นตอนใดต่อไปนี้
  – ขั้นการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะของการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในรูปแบบชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ
  – สมทรง เรียนอยู่ในชั้นเรียนที่มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยครูผู้สอนเป็นครูการศึกษาพิเศษ และได้ไปเข้าเรียนในวิชาดนตรี
 • หน่วยงานใดต่อไปนี้จัดแบ่งประเภทของความพิการไว้ 9 ประเภท
  – กระทรวงศึกษาธิการ
 • เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสามารถจัดแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ข้อใดต่อไปนี้
  – เทคโนโลยีสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษและเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
 • ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (Assistive Technology: AT)
  – เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยพัฒนาความสามารถของคนพิการในการสื่อสารและการเรียนรู้
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ จุดมุ่งหมายของการวินิจฉัย
  – เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจดทะเบียนคนพิการ
 • การคัดกรองโดยใช้การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการเรียนของเด็ก เป็นการคัดกรองในลักษณะใด
  – การคัดกรองอย่างไม่เป็นทางการ
 • การสอนด้วยวิธีใดต่อไปนี้ที่สามารถใช้ได้ทั้งเด็กหูตึงและเด็กหูหนวก
  – การอ่านริมฝีปาก
 • ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่มของเทคโนโลยีช่วยในการอ่าน
  – เครื่องเปิดฟังหนังสือเสียง
 • ข้อใดต่อไปนี้คือลักษณะของการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
  – การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
 • สื่อ อุปกรณ์การสอนใดต่อไปนี้ ไม่จำเป็น สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย แขนขาด้วน แต่มีสิติปัญญาเฉลียวฉลาด
  – ที่จับดินสอ
 • แบบคัดกรองใดต่อไปนี้ที่สามารถนำมาใช้ในการคัดกรองเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสซึม
  – KUS – SI Rating Scales
 • ลักษณะความกลัวที่ผิดปกติ จัดอยู่ในกลุ่มของโรคใดต่อไปนี้
  – โรคประสาทชนิดโฟเบีย

โดย : บุด บง

9,800 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น