UTQ-02114 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

UTQ 02114 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คะแนน 15/20

 • พฤติกรรมในข้อใดต่อไปนี้ที่ถือว่าเป็นการใช้ทักษะการสังเกตเป็นหลัก
  – เด็กชายสุดใจสามารถบรรยายคุณสมบัติของมะนาวให้เด็กหญิงพิมพ์ใจเห็นถึง ความแตกต่างกับสมบัติของส้มเขียวหวานได้อย่างชัดเจน
 • เครื่องมือวัดผลข้อใด ไม่เหมาะสมกับจุดประสงค์ของการประเมินผล
  – แบบประเมิน กับ การร่วมกิจกรรม
 • ขั้นตอนใดของกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ ที่นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ
  – ขั้นสำรวจและค้นหา
 • การจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ในข้อใดที่สามารถนำผลไปปรับปรุงการสอน หรือวางแผนการสอนในครั้งต่อไป
  – ขั้นวัดผล
 • ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านใดบ้าง
  – ความรู้ ความเข้าใจ จิตวิทยาศาสตร์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • ข้อใดเป็นความแตกต่างของการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
  – ระดับชั้นเรียน
 • คุณภาพผู้เรียนวิทยาศาสตร์เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครอบคลุมด้านใดบ้าง
  – ความรู้ ความคิด ทักษะ กระบวนการ จิตวิทยาศาสตร์
 • “หัวใจของการวัดผล คือความเชื่อถือได้ของค่า/คะแนน” ความเชื่อถือได้มาจากข้อใด
  – ถูกทั้ง ก ข และ ค
 • ถ้าต้องการทดสอบว่า “แสงมีผลต่อจำนวนไข่ของเป็ด” ตัวแปรต้น คือ
  – พันธุ์เป็ด
 • เพราะเหตุใดผู้สอนจึงต้องจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
  – เพื่อให้ผู้เรียนรับทราบว่าจะเรียนเนื้อหาอะไร
 • ทฤษฎีการเรียนรู้ใดที่เชื่อว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นด้วยตัวของผู้เรียนเอง และการเรียนรู้เรื่องใหม่มีพื้นฐานมาจากความรู้เดิม
  – ทฤษฎีการสร้างเสริมความรู้ (constructivism)
 • ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม
  1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
  2. วิเคราะห์ตัวชี้วัด
  3. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้แกนกลาง
  4. วิเคราะห์โครงสร้างรายวิชา
  การจัดทำคำอธิบายรายวิชา มีขั้นตอนในการดำเนินการตามลำดับ ข้อใดถูกต้อง
  – 1 2 3
 • ข้อใดเป็นการประเมินผล
  – โอ๊ดสอบได้ 40 คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ครูจึงให้สอบซ่อม
 • ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม
  1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
  2. วิเคราะห์ตัวชี้วัด
  3. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้แกนกลาง
  4. วิเคราะห์โครงสร้างรายวิชา
  การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ มีขั้นตอนในการดำเนินการตามลำดับ ข้อใดถูกต้อง
  – 1 2 3 4
 • ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม
  1. วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้
  2. วิเคราะห์ตัวชี้วัด/สาระการเรียนรู้แกนกลาง
  3. วิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้
  4. วิเคราะห์กระบวนการประเมินผลผลิต
  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนในการดำเนินการตามลำดับ ข้อใดถูกต้อง
  – 2 1 4 3
 • ท่านคิดว่าขั้นตอนใดของเทคนิคPOE เป็นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากที่สุด
  – การสังเกต
 • การศึกษาทำให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีและมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ในฐานะท่านเป็นครูวิทยาศาสตร์ท่านควรจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนอย่างไรบ้าง
  – จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบต่อมวลมนุษย์และ สภาพแวดล้อม
 • ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
  – ให้ครูทราบว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถทักษะและความคิดอย่างไร
 • เทคนิค POE และวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ ขั้นตอนใดที่มีความคล้ายคลึงกัน
  – การสังเกตและการสำรวจและค้นหา
 • ในการทดลองเรื่องการสังเกตการลุกไหม้ของเทียนไข ข้อใดเป็นคำตอบที่ไม่ได้เกิดจากการสังเกต
  – เทียนไขจะเริ่มละลาย แล้วหยดลงตามลำเทียน

โดย : kungnang19

2,261 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น