UTQ-212ุ6

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

UTQ-212ุ6 

 • นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เป็นระยะเวลาในช่วงใด
  – พ.ศ. 2552 – 2561
 • นโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ข้อใดที่ครูผู้ปฏิบัติการ มีส่วนเกี่ยวข้องและมีบทบาทในการขับเคลื่อนครั้งนี้
  – ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลทุกระดับ
 • จุดเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัยข้อใดที่เป็นหน้าที่โดยตรงของครูปฐมวัย
  – เด็กอายุ 3 ปี ทุกคนได้รับการคิดกรองพัฒนาการและการช่วยเหลือตั้งแต่แรกเริ่ม
 • การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ข้อใดที่ไม่ใช่ความหมายที่ถูกต้อง
  – คนไทยได้เรียนฟรีทุกระดับชั้นตลอดชีวิต
 • จากการกำหนดให้มีสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น 8 สาระ สืบเนื่องเชื่อมโยงกับแนวคิดใดเป็นสำคัญ
  – ถูกทุกข้อ
 • การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่เหมาะสมให้แก่เด็กปฐมวัยจะช่วยพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้านใด
  – ด้านความตระหนักรู้โลกธรรมชาติรอบตัว และพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
 • นักเรียนที่มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ดีมักประสบความสำเร็จในการเรียนวิชาอื่น ๆ ร่วมด้วยเป็นเช่นนี้เพราะ
  – ได้ฝึกคิดที่หลากหลายและเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
 • การจัดกิจกรรมการเรียนโดยให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เป็นการจัดกิจกรรมที่อาศัยองค์ความรู้ใด
  – ธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง
 • ขั้นตอนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในชั้นเรียนปฐมวัยที่ถูกต้องคือ
  – ตั้งคำถาม สำรวจ รวบรวมข้อมูล สร้างคำอธิบาย นำเสนอผล
 • วิธีการถามคำถามที่ดี คือ
  – คำถามที่เข้าใจง่ายไม่ซ้อนคำถาม
 • คำถามระดับสูงคือคำถามประเภท
  – คำถามให้เปรียบเทียบ
 • การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถออกแบบบูรณาการในลักษณะ
  – ถูกทุกข้อ
 • การกำหนดจุดประสงค์ สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์สำคัญ ตลอดจนการประเมินพัฒนาการในการจัดกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้น ได้จากการวิเคราะห์
  – ตัวชี้วัดของแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้
 • เครื่องมือที่เหมาะสมกับการประเมินเจตคติของคณิตศาสตร์คือ
  – แบบสัมภาษณ์
 • ข้อใดที่ไม่ถูกต้องตามหลักการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
  – เป็นการประเมินจากคะแนนที่ได้จากการทดสอบ
 • แฟ้มสะสมงานลักษณะใดที่เหมาะกับการประเมินตามสภาพจริง
  – แฟ้มสะสมงานที่รวบรวมผลงานที่บ่งบอกจุดเด่นและจุดด้อย
 • ร่องรอยหลักฐานใดที่ไม่ได้เป็นสารนิทัศน์ที่ครูปฐมวัยพึงจัดทำ
  – ผลคะแนนสอบ
 • ข้อใดที่ไม่สอดคล้องกับแนวการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
  – ทำการทดสอบข้อเขียน เพื่อความคุ้นเคยเมื่อขึ้นระดับประถม
 • องค์ประกอบที่สำคัญในการประกันคุณภาพเป็นสถานศึกษาปฐมวัยตามเกณฑ์ของ สพฐ. มีกี่ด้าน
  – 5 ด้าน
 • ปัจจัยที่แสดงให้เห็นคุณภาพการศึกษาในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปฐมวัย ตามเกณฑ์ของ สพฐ. ประกอบด้วยด้านใด
  – คุณภาพผู้เรียน การจัดการศึกษา สังคมแห่งการเรียนรู้ อัตลักษณ์การศึกษา ด้านการส่งเสริม

โดย kroopon

2,450 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น