utq-2123

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

utq-2123

 

 • การเลือกใช้สื่อจัดการเรียนการสอนที่การสอนเป็นแบบกลุ่มใหญ่พร้อมกัน เพื่อให้การถ่ายทอดจากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน ด้วยอัตราความเร็วเดียวกัน ครูผู้สอนจำเป็นต้องคำนึงถึงสิ่งใดในการใช้สื่อมากที่สุด
  – ขนาดของสื่อการเรียนการสอนต้องขนาดใหญ่และชัดเจน
 • บลูมและคณะ ได้แบ่งพฤติกรรมที่จะวัดผลการศึกษาไว้อย่างไร
  – วัดด้านสมอง วัดด้านการปฏิบัติ และวัดด้านจิตใจ
 • สื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดคุณค่าในลักษณะใดมากที่สุด
  – ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเอาชนะข้อจำกัดต่าง ๆ ในการเรียนรู้ได้
 • หากท่านเป็นครูสอนวิชาพลศึกษา ระดับชั้น ป.5 หัวข้อเรื่อง การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ ท่านจะเลือกรูปแบบวิธีการสอนใดให้สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาและเกิดผลการ เรียนรู้กับผู้เรียนสูงสุดในด้านความรู้
  – สอนโดยวิธีการปฏิบัติจริงและการประยุกต์ใช้
 • คุณภาพผู้เรียนด้านการเคลื่อนไหว เมื่อจบในระดับชั้น ป.3 และระดับชั้น ป.6 เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
  – เหมือนกัน คือ ระดับประถมศึกษาเป็นการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน
 • หน่วยการเรียนรู้หนึ่ง ถ้ามีมากกว่า 1มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด จะทำอย่างไรก่อนเพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพเป็นองค์รวมได้
  – หลอมรวมแล้วเขียนเป็นสาระสำคัญ
 • ข้อใดไม่สอดคล้องกับการประเมินผลการใช้สื่อการเรียนการสอน
  – ประเมินผลคุณภาพของสื่อที่ใช้
 • เหตุใดการเรียนสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จึงต้องยึดหลักเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  – เอื้อต่อความสนใจของผู้เรียน ในการเลือกเรียนรู้ในหัวข้อที่ผู้เรียนมีความสามารถ
 • หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน สำคัญอย่างไรต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  – เป็นส่วนที่นำมาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติในการเรียนการสอน
 • จากการวิเคราะห์การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ Backward Design มีกระบวนการตามข้อใด
  – กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ กำหนดหลักฐาน ออกแบบกระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู้
 • 11. เหตุใดจึงต้องมีการกำหนด สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
  – เพื่อเป็นหลักในการกำกับดูแล ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผู้เรียน
 • ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ทำไมต้องเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา
  – เพื่อจะได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติ และมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย
 • ในการสอนวิชาสุขศึกษาในระดับประถมศึกษานั้น เราควรเลือกรูปแบบวิธีการสอนที่เน้นเป้าหมายด้านใดเป็นสำคัญตามลำดับระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-4 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6
  – ป.1-4 คือ การปฏิบัติ เจตคติ ความรู้ ป.5-6 คือ เจตคติ การปฏิบัติ ความรู้
 • หากท่านได้สอนวิชาพลศึกษา เรื่อง การส่งบอลระดับอกแบบ 3 คนอ้อมหลัง ท่านจะเลือกใช้สื่อประเภทใดประกอบการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ Concept ของการปฏิบัติมากที่สุด
  – สื่อประเภท วีดีทัศน์ประกอบการบรรยาย
 • การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ ต้องแยกเนื้อหาการวิเคราะห์เป็นอย่างไร
  – ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะ สาระท้องถิ่น
 • การวัดและประเมินผลทางสุขศึกษาและพลศึกษาต้องมีการวัดครอบคลุมส่วนใดบ้าง
  – ความรู้ ทักษะ สมรรถภาพ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 • เป้าหมายสูงสุดของวิสัยทัศน์การเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คือข้อใด
  – พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
 • หากท่านจะสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง ท่านมีหลักในการสร้างอย่างไร
  – เขียนคำชี้แจงให้ชัดเจน ถามเฉพาะจุดที่สำคัญของเรื่อง แต่ละข้อมีความยากง่ายต่างกัน
 • รูปแบบและวิธีการสอน สำคัญอย่างไรต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
  – นำไปใช้สอนในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้
 • หากท่านทดสอบทักษะการเลียนแบบท่าทางของสัตว์ตามจินตนาการของนักเรียนชั้น ป.1 ท่านจะใช้เครื่องมือวัดประเมินผลใดให้สอดคล้องกับทักษะ
  – แบบสังเกต

โดย : kroopon

2,694 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น