UTQ-00219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : การพัฒนาระบบแนะแนว

Print Friendly, PDF & Email

UTQ-๐๐๒๑๙ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : การพัฒนาระบบแนะแนว
คะแนน 14/20

 • กรุณา มีปัญหาเรื่องชู้สาวและถูกฝ่ายปกครองส่งมาพบท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นครูจิตวิทยาแนะแนว ประโยคแรกที่ท่านจะพูดกับกรุณาคือข้อใด
  – สวัสดีค่ะ กรุณา นั่งลงก่อนนะคะ ทำตัวให้สบายแล้วค่อยเล่าให้ครูฟัง
 • ปรัชญาการแนะแนวขั้นพื้นฐานที่สำคัญคือข้อใด
  – การเห็นคุณค่า
 • การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพนักแนะแนวควรเน้นเนื้อหาสาระใดมากที่สุด
  – เน้นหลักการนำไปใช้
 • ครูแนะแนวมีส่วนช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียนได้อย่างไร
  – จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับถนัดของนักเรียน
 • ข้อใดคือความหมายของการให้คำปรึกษา
  – กระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการให้สามารถแก้ปัญหาตนเองได้
 • คุณสมบัติที่ดีของผู้ให้คำปรึกษาคือข้อใด
  ครูปลื้ม มีความจริงใจ มองทุกคนในแง่ดี
  7.การจัดบริการแนะแนวข้อใดที่สามารถส่งเสริม พัฒนาให้ผู้รับบริการพึ่งตนเองได้มากที่สุด
  = ค. บริการให้คำปรึกษา
  8.ปัญหาผู้เรียนข้อใดที่ควรเลือกมาศึกษารายกรณี
  = ง. เอิบ นักเรียนชั้น ม.2 นั่งซึมเศร้าไม่พูดคุยกับใคร
  9. ในฐานะที่ท่านเป็นครูจิตวิทยาแนะแนว ควรเก็บข้อมูลเชิงลึกของผู้เรียนในกิจกรรมขั้นใด
  = ก. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
  10.การแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการแนะแนว หมายถึงข้อใด
  = ง. การแก้ปัญหาอย่างมีระบบ
  11. บริการติดตามผลข้อใดที่บ่งชี้ว่างานแนะแนวประสบความสำเร็จ
  = ก. การสำรวจนักเรียนศึกษาต่อ
  12. ผลความสำเร็จของงานแนะแนวในโรงเรียน พิจารณาได้จาก
  = ง. นักเรียนมีการพัฒนาตน และพึ่งตนเองได้
  13. ตามหลักการแนะแนว ผู้รับบริการทุกคนเหมือนกันในแง่ใด
  = ก. สิทธิและศักดิ์ศรี
  14.ข้อใดหมายถึงความหมายของคำว่า “การแนะแนว”
  = ค. การเสนอแนะให้ผู้รับบริการได้คิดและตัดสินใจด้วยตนเอง
  15.ข้อความใดที่ผู้ให้บริการปรึกษาใช้คำพูดได้เหมาะสม
  = ง. เธอคิดว่ามีวิธีไหนที่จะทำให้เพื่อนๆเข้าใจเธอมากขึ้น
  16.ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาแนะแนว
  = ข. ให้บริการทุกคนด้วยความเต็มใจ
  17. เพราะเหตุใดจึงจัดกิจกรรมแนะแนวให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  = ข. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้าน
  18. ข้อใดเป็นเครื่องมือในการคัดกรองเฉพาะด้านที่ครูจิตวิทยาแนะแนวควรใช้
  = ข. แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต
  19.หลักการแนะแนวมีความสัมพันธ์กับปรัชญาของการแนะแนวอย่างไร
  = ข. หลักการแนะแนวเป็นแนวทางดำเนินการที่อยู่บนพื้นฐานของการให้บริการ
  20. สุภาษิตที่ว่า “ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่” สอดคล้องกับปรัชญาการแนะแนวข้อใด
  = ง. คนทุกคนมีความแตกต่างกัน

โดย : อมร

7,462 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น