ยืดตั๋วครูชั่วคราว “90วันทุกสังกัด”

กระทรวงศึกษาธิการ

Print Friendly, PDF & Email

คุรุสภาเห็นชอบขยายใบอนุญาตครูชั่วคราว 90 วัน ครอบคลุมครูทุกสังกัด เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา โดยจะแก้ กม.รองรับ ก่อนเสนอให้บอร์ดคุรุสภาพิจารณา 20 พ.ย.นี้
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อเร็วๆ นี้ที่ประชุมหารือกรณีที่คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รับบุคคลที่ไม่ได้จบสาขาวิชาชีพครูเข้าเป็นข้าราชการครูได้ในสาขาที่ขาดแคลนครูผู้สอน และต้องเป็นสาขาที่ไม่มีการเปิดสอนในคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 86 สาขา โดยทางคุรุสภาจะออกหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นระยะเวลา 90 วัน เพื่อให้สามารถสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู สอศ.ได้นั้น ที่ประชุมเห็นว่าแนวทางดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดี จึงอยากให้ขยายให้ครอบคลุมครูของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ด้วย เพราะปัจจุบันสถาบันอาชีวะเอกชนและโรงเรียนสังกัด สพฐ.บางแห่งก็เปิดสอนในสายวิชาชีพ ซึ่งเป็นสาขาขาดแคลนเช่นเดียวกับ สอศ. อาทิ สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้ ที่ประชุมจึงมอบหมายให้สำนักนิติการ สำงานปลัด ศธ. ไปดูรายละเอียดข้อกฎหมายต่างๆ ให้เรียบร้อย ก่อนเสนอให้คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 20 พฤศจิกายน
นายชัยพฤกษ์กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ ที่ผ่านมา ยังพบว่า 86 สาขาขาดแคลนครูที่ สอศ.สำรวจเดิมนั้น ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ เพราะบางแห่งยังมีความต้องการครูในสายวิชาชีพอื่นๆ อาทิ สาขานิติศาสตร์ ซึ่งคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ไม่เปิดสอน แต่วิทยาลัยบางแห่งมีความต้องการครูสาขานิติศาสตร์ที่จะมาสอนเรื่องกฎหมายแรงงาน ดังนั้น สอศ.จะไปสำรวจสาขาที่ขาดแคลนครูเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อคุรุสภา เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้นๆ สามารถสอบเป็นครูสังกัด สอศ.ได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบหลักสูตรการผลิตครูระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผลิตครูของ สอศ. โดยตรงสามารถมาเป็นครูได้ จากเดิมที่เด็กที่จบจากหลักสูตรดังกล่าวไม่สามารถเป็นครูได้ เนื่องจากติดข้อกำหนดของคุรุสภา ที่มองว่าไม่ใช่หลักสูตรต่อเนื่อง 5 ปี ทั้งๆ ที่เรียน ปวส.2 ปี บวกกับ ปทส. 3 ปี รวมเป็น 5 ปีเท่ากัน โดยปัจจุบัน สอศ.มีผู้ที่จบจากหลักสูตรดังกล่าวค้างท่ออยู่ประมาณ 100 คน หากสามารถเปิดทางให้คนกลุ่มนี้ได้ ในอนาคต สอศ.หารือกับคุรุสภาเพื่อหาช่องทางเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว เพื่อผลิตครูช่างรองรับความต้องการของ สอศ.

ที่มา :  ไทยโพส

319 total views, 4 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น