UTQ-02119 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : นาฏศิลป์ (สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

UTQ-02119 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : นาฏศิลป์ (สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)

คะแนน :  14/20

 •  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อใดเหมาะสมมากมี่สุดในการวัดผลการเรียนวิชา ดนตรี – นาฏศิลป์
  – มีวินัย รักความเป็นไทย
 • ข้อใดคือคุณภาพผู้เรียน เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาระการเรียนรู้นาฏศิลป์
  – สร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ
 • มาตรฐานการเรียนรู้ที่ ศ. 3.2 ตัวชี้วัด ป. 5/1 ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการสอนในเรื่องใด
  – รำวงมาตรฐาน
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
  – สาระการเรียนรู้ คือ เนื้อหาที่ครูนำมาจัดการเรียนการสอน
 • ผู้เรียน “เข้าใจและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์” เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานในกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ สาระการเรียนรู้ใด
  – รายวิชา ดนตรี และนาฏศิลป์
 • การออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลของครู ในการสอนนาฏศิลป์ข้อใดเหมาะสมและทันสมัย
  – แบบประเมินการปฏิบัติ
 • การกำหนดหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ ครูผู้สอนกำหนดการประเมินผลตรมสภาพจริง เรื่องการบันทึกผล การชมการแสดง เป็นการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด ในการใช้เกณฑ์การประเมินร่วมกัน
  – กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
 • ข้อใดคือคุณภาพผู้เรียน เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาระการเรียนรู้นาฏศิลป์
  – สามารถใช้เกณฑ์ง่ายๆ ในการพิจารณาคุณภาพการแสดง
 • ข้อใดคือหัวใจของหลักสูตรอิงมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน
  – หน่วยการเรียนรู้
 • การจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนควรศึกษาสิ่งใด ก่อนจัดทำแบบการจัดการเรียนรู้
  – วิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามมาตรฐานการเรียนรู้
 • หลักสูตรของการะทรวงศึกษาธิการที่ให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน คือข้อใด
  – หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
 • เกณฑ์การประเมินโดยใช้แบบสังเกตของครู ต้องประกอบด้วยข้อมูลใด
  – แบบสำรวจรายละเอียด และข้อตกลงระหว่างครูกับนักเรียนในด้านพฤติกรรม
 • ครูนาฏศิลป์ต่อท่ารำ เซิ้งกระติ๊บ ให้แก่นักเรียน ม. 2 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดข้อใดของสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์
  – ศ 3.1 ม.2/2,3
 • สมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียน ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกี่ข้อ
  – 5 ข้อ
 • ข้อใดคือคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระการเรียนรู้ นาฏศิลป์
  – รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ และประโยชน์ของนาฏศิลป์ และการละคร
 • ด.ช. สมเดช สามารถตั้งคำถามออกแบบวิธีการหาคำตอบอย่างง่ายๆ จากแหล่งข้อมูลเรื่องการแสดงโขน และนำมาสรุปเขียนรายงานส่งครู ด.ช. สมเดช มีสมรรถนะตามคุณภาพผู้เรียนข้อใด มากที่สุด
  – มีคุณภาพในการแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
 • ข้อใด เป็นการประเมินผลตามสภาพจริงในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  – เน้นการประเมินที่ยึดพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนจริงๆ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวนกี่มาตรฐาน
  – 6 มาตรฐาน
 • ครูนัยนา สอนในรายวิชาพื้นฐานสาระนาฏศิลป์ มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของครูนัยนา จำนวน 20 เปอร์เซ็นต์ ของผู้เรียน ครูมัยนาควรทำอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
  – สอนทบทวนเพิ่มเติม ทุกวัน
 • การวัดและประเมินผลในสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ ระดับ ประถมศึกษา ครูควรเลือกใช้เครื่องมือใด
  – แบบสังเกตพฤติกรรม

โดย : netit

4,646 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น