UTQ-02124 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

UTQ-02124 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

คะแนน : 16/20

 •  ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  – ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • ข้อใดไม่เป็นแนวทาง กระตุ้นให้ผู้เรียนรักและศรัทธราในการเล่นกีฬา
  – ครูสอนกีฬาที่ตนเองถนัด
 • เกณฑ์สำหรับการให้คะแนนการปฏิบัติงานควรประกอบด้วยอะไรบ้าง
  – เกณฑ์การพิจารณา ดับคุณภาพ และคำอธิบายคุณภาพ
 • ข้อใดเป็นการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design )
  – มาตรฐาน/สาระการเรียนรู้-กำหนดภาระงาน/วิธีวัดผล-ออกแบบการเรียนรู้
 • ข้อใดเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อทางพลศึกษาที่ถูกต้องที่สุด
  – นักเรียนร่วมกันกับครูจัดทำสนามบาสเกตบอล
 • การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ควรลำดับอย่างไร
  – ขั้นสำรวจความพร้อม-ขั้นนำ-ขั้นสอน-ขั้นสรุป-ขั้นนำไปใช้
 • ในการประเมินกระบวนการการทำงานกลุ่ม ควรกำหนดรายการประเมินใดบ้าง
  – การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การนำเสนองาน ลักษณะนิสัยในการทำงาน
 • ข้อใดเป็นการกล่าวถึงแนวคิดการสอนสุขศึกษาที่ไม่ถูกต้อง
  – การสอนสุขศึกษาไม่จำเป็นต้องเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและและสัมพันธ์กัน
 • นวัตกรรมมาจากภาษาอังกฤษว่า
  – Innovation
 • ขั้นตอนแรกของการจัดทำหน่วยการเรียนรู้คือข้อใด
  – ระบุมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
 • เทคนิคใดเหมาะสมที่สุดที่จะทำให้เราทราบว่าเด็กๆ มีความสามารถจริงในการทำงานหรือกิจกรรมนั้น
  – ทดสอบการปฏิบัติ
 • การจัดการเรียนการสอนแบบ Brain Based Learning (BBL) มีความสำคัญเรื่องใด
  – การออกแบบการเรียนรู้
 • การสร้างวินัยเชิงบวกในการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการพัฒนาด้านใด
  – ด้านพฤติกรรมมนุษย์
 • จุดมุ่งหมายของเรียนรู้แต่ละบทเรียน สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับหลังจากบทเรียนคือ
  – แนวคิดรวบยอด
 • การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ควรจัดลำดับการเรียนรู้อย่างไร
  – ความรู้ เจตคติ การปฏิบัติ
 • ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
  – มุ่งพัฒนายกระดับการศึกษาฯ
 • ถ้าท่านต้องการทราบความรู้สึกต่อเรื่องต่างๆของเด็กที่ทำให้ได้รายละเอียดของข้อมูล ควรใช้เทคนิคใดเหมาะสมที่สุด
  – ทดสอบโดยปฏิบัติงานจริง
 • ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ของสุขศึกษาและพลศึกษา
  – เป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมาย เพื่อการดำรงสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนที่ยั่งยืน
 • คุณธรรมที่สำคัญและต้องปลูกฝังในการเรียนรู้รายวิชาพลศึกษาคือข้อใด
  – ความมีน้ำใจนักกีฬา
 • ข้อใดเป็นเป้าหมายการสอนสุขศึกษา
  – การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ

โดย : nakoko

4,424 total views, 4 views today

ข่าวอื่นๆ

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น