UTQ-02128 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การเรียนรู้แบบโครงงาน

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

UTQ-02128 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การเรียนรู้แบบโครงงาน
คะแนน 15/ 20

 • โครงงานเรื่องใดตรงกับประเภทสำรวจ
  – ลิงชนิดใดมีหางยาวที่สุด
 • การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเหมาะกับการจัดการเรียนรู้ชั้นใด
  – ทุกช่วงชั้น
 • ขั้นตอนใดในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ครูมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
  – ขั้นปฏิบัติ
 • การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานต่างจากการจัดการเรียนรู้ทั่วไปอย่างไร
  – ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติตามสิ่งที่สนใจ
 • ใครเป็นผู้คิดหัวข้อโครงงาน
  – ผู้เรียน
 • เหตุการณ์ต่อไปนี้อยู่ในขั้นตอนใด การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน “ครูกำหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียนสังเกตรังมดแดงแล้วซักถาม”
  – ขั้นนำเสนอ
 • โครงงานเป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการคิดของ บลูม (Bloom) ด้านใดบ้าง
  – ความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการประเมินค่า
 • โครงงานประเภททดลองต่างจากประเภทสำรวจอย่างไร
  – โครงงานสำรวจไม่มีตัวแปรที่ศึกษา
 • ส่วนใดส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมากที่สุด
  – แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
 • การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มีลักษณะตรงกับข้อใด
  – เลือกนักเรียนที่สนใจทำโครงงาน
 • ส่วนใดส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมากที่สุด
  – สื่อและอุปกรณ์
 • เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ตรงกับขั้นตอนการวางแผน
  – กลุ่มของโด่งระดมสมองคิดหาอุปกรณ์ทดลอง
 • แหล่งเรียนรู้ใดเหมาะกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
  – สวนสมุนไพร สวนสาธารณะ
 • สิ่งใดเป็นส่วนสำคัญในการแสวงหาความรู้ในการปฏิบัติโครงงาน
  – เอกสารสิ่งพิมพ์ และวัสดุ อุปกรณ์
 • การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานใช้ประยุกต์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด
  – ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 • การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเปรียบได้กับสิ่งใด
  – การสร้างบ้าน
 • ทำไมจึงกล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  – นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ ครูเป็นเพียงที่ปรึกษา
 • การเขียนรายงานโครงงานแบะการนำเสนอผลงานอยู่ในขั้นตอนใด
  – ขั้นปฏิบัติ
 • แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยครูให้มีการปฏิรูปการเรียนรู้อย่างไร
  – ช่วยผู้เรียนให้มีการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
 • แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีจุดเด่นอย่างไร
  – ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

โดย : netit

7,213 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น