UTQ-02132 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

UTQ-02132 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

คะแนน 19/20

 • กิจกรรม “การสร้างความคิดใหม่” เป็นขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ในขั้นใด
  – ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด (Turning restructuring of ideas)
 • เทคนิคในการสอนแบบใดที่ไม่เหมาะสมกับการจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบการสร้างองค์ความรู้
  – การสอนโดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป
 • เป้าหมายของการตั้งคำถามในข้อใดที่ ไม่ถูกต้อง ในการใช้เทคนิคการสอนแบบตั้งคำถาม
  – ยุติบทบาทการช่างคุยของผู้เรียนในชั้นเรียนได้
 • คำกล่าวใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้
  – มนุษย์มักจะพบประสบการณ์ใหม่เสมอความรู้จึงเปลี่ยนแปลงได้เรื่อย ๆ
 • ในการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ผู้เรียนจะต้องมีบทบาทอย่างไรจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน
  – ถูกทุกข้อ
 • คำกล่าวในข้อใดที่ ถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสร้างองค์ความรู้
  – ครูเป็นผู้ชี้แนะ ไม่ใช่ผู้นำ กระตุ้นให้นักเรียนคิดมากกว่าให้ครูบอก
 • ข้อใดคือผลที่เกิดกับผู้เรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้
  – ถูกทุกข้อ
 • หลักการต่อไปนี้ เป็นทฤษฎีของการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) ยกเว้นข้อใด
  – การบอกหรือการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายของครูเป็นทางเลือกของผู้เรียนในการความรู้ใหม่
 • กิจกรรม “การใช้รูปแบบนวัตกรรมใหม่ หรือการใช้แนวคิด หรือความรู้ใหม่ ในสภาวการณ์ต่างๆ” เป็นขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบสร้างองค์ความรู้ในขั้นใด
  – ขั้นนำความคิดไปใช้ (Application of ideas)
 • วิธีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ในข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
  – ประเมินว่าผู้เรียนยังไม่รู้อะไร
 • ข้อความใดแสดงถึงผลที่พึงประสงค์มากที่สุดของของการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างนักเรียนกับนักเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้
  – การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อให้เกิดแนวคิดใหม่
 • การกระทำใดแสดงถึงบทบาทสำคัญของบุคคลในการเรียนรู้ ตามแนวการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism)
  – ดลฤทัยมีความรู้เรื่องขับร้องและดนตรี จึงร่วมกันสร้างสรรค์ “บทเพลงเพื่อต่อต้านยาเสพย์ติด” ใน การเรียนเรื่อง “การแก้ไขปัญหาสังคม”
 • เทคนิคการสอนแบบตั้งคำถาม (Questioning) กรณีที่ผู้เรียนประสบความยากลำบากในการตอบคำถาม บทบาทที่ครูไม่ควรกระทำ คือข้อใด
  – กระตุ้นให้ผู้เรียนตอบ โดยทำเสียงดุ
 • พฤติกรรมในข้อใดเป็นผลที่เกิดจากการฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มแก่ผู้เรียน
  – ถูกทุกข้อ
 • สถานการณ์ของผู้เรียนในข้อใดที่ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) ได้ดีที่สุด
  – ผู้เรียนร่วมกันคิดและทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
 • เพราะเหตุใดกระบวนการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ในขั้นสุดท้ายจึงต้องให้ผู้เรียนทบทวน
  – เพื่อการประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนา
 • คำกล่าวในข้อใด ถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Constructivism)
  – การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ผู้เรียนได้คิดจะทำให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ดี
 • กิจกรรมในข้อใดที่อธิบายถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ในขั้นนำ
  – การสร้างแรงจูงใจในบทเรียน
 • การกระทำในข้อใดต่อไปนี้คือบทบาทของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้
  – กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวางแผนร่วมกันในการสร้างความคิดใหม่
 • ลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบใด เป็นการจัดการตามแนวการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism)
  – ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของหัวข้อในการเรียนรู้

โดย : netit

2,999 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น