UTQ-55119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

UTQ-55119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา
คะแนน 14/20

 • ข้อใดคือความหมายของตัวอักษรย่อ S ตัวที่ 2 ตามแบบจำลอง ASSURE ที่ใช้ในการเลือกใช้สื่อสำหรับการเรียนการสอน
  – การเลือก ดัดแปลง หรือ การออกแบบสื่อใหม่
 • ข้อใดเรียงลำดับการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนได้ถูกต้อง
  – ดูหลักสูตรแกนกลาง/พิจารณาข้อมูลพื้นฐานผู้เรียน/พิจารณาแนวปฏิบัติในการ พัฒนา/ศึกษาทฤษฏีและหลักการ/ ดำเนินการพัฒนา/ประเมินผล/นำผลมาปรับปรุง
 • “…อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง ทำให้มีความได้เปรียบในเรื่องของความเที่ยงตรง การถ่ายทอดข้อมูล และการบันทึกได้มากและแม่นยำ นอกจากนี้ยังสามารถนำอุปกรณ์เหล่านี้ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงอีก ด้วย” ข้อความดังกล่าวหมายถึงสื่อการเรียนการสอนประเภทใด
  – สื่อประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบดิจิทัล
 • ข้อใดไม่ใช่แหล่งทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิด
  – CK-12
 • ขั้นตอนสุดท้ายของการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักการสอน Gagne s Nine Events of Instruction คืออะไร
  – การส่งเสริมความคงทนในการจำและถ่ายโอนความรู้ไปสู่งานได้
 • การที่ผู้เรียนสามารถคิดหรือทำสิ่งใหม่ หาแนวทางหรือวิธีการใหม่ๆ ได้ ถือว่าเป็นโดเมนการวัดและประเมินผลตามแนวคิด Bloom taxonomy ในด้านและระดับใด
  – ด้านความรู้ ระดับการสร้างสรรค์
 • ข้อความต่อไปนี้ กล่าวถึงขั้นตอนใดของการจัดการเรียนรู้แบบโครงการหรือโครงงาน (Project Based Learning)
  “… การเก็บข้อมูลจากการสำรวจ การทดลอง และการค้นหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ ตามลำดับขั้นตอนที่ได้วางแผนร่วมกัน โดยขั้นตอนนี้ถือเป็นหัวใจของการทำโครงงานเนื่องจากผู้เรียนได้เรียนรู้และ สร้างความรู้จากประสบการณ์จริงโดยตรง เกิดทักษะทางปัญญา ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือทางเทคโนโลยี และเกิดทักษะการดำรงชีวิต โดยครูต้องคอยดูแลและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด และควรมีการประชุมกลุ่มเป็นระยะๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และประเมินผลตนเองและประเมินผลกลุ่ม ตลอดจนได้รับผลย้อนกลับตามสภาพจริง”
  – ระยะดำเนินการ
 • ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน
  – สื่อชุดกิจกรรม
 • ข้อความต่อไปนี้ เป็นขั้นตอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีชื่อเรียกว่าอะไร
  “…วิธีการนี้ดำเนินการโดยนักเรียนได้แก้ปัญหาเป็นกลุ่มก่อน จากนั้นจับคู่ แล้วจึงเป็นรายบุคคล เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้จัดการกับปัญหาที่ยากกว่าระดับความสามารถของตน เองให้ได้ วิธีนี้มีพื้นฐานจากความคิดที่ว่า นักเรียนมักทำงานได้ดีกว่าเมื่อมีความช่วยเหลือ การให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม จากนั้นลดลงเป็นคู่ และท้ายสุดเป็นรายบุคคลจะช่วยให้นักเรียนเกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าสามารถแก้ ปัญหายากๆ ที่ไม่เคยแก้ได้ตามลำพังได้ด้วยตนเอง”
  – การคิดเดี่ยว- คิดคู่-ร่วมกันคิด
 • “ผู้เรียนช่วยกันปรับปรุงชิ้นงานของกลุ่มและนำเสนอหน้าชั้น” จากข้อความในกิจกรรมการเรียนรู้นี้ ช่วยพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใด
  – ใฝ่เรียนรู้
 • รูปแบบการวัดและประเมินผลข้อใดเหมาะสมที่จะใช้ในการประเมินชิ้นงานของผู้เรียนสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  – แบบประเมินรูบริคส์
 • ข้อใดกล่าวถึงสาระการเรียนรู้ที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยีได้ถูกต้องที่สุด
  – การพัฒนาความสามารถของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์ โดยพัฒนาสร้างสิ่งของ เครื่องใช้ วิธีการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตการออกแบบและเทคโนโลยี
 • ข้อใดกล่าวถึง “รักความเป็นไทย” ของ ด.ช.นทีได้ถูกต้องที่สุดในความหมายของพฤติกรรมบ่งชี้
  – ไหว้อย่างอ่อนน้อมทุกครั้งเมื่อพบครู
 • “ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนหญิงอายุระหว่าง 12 ถึง 15 ปี หลายรายแจ้งว่า บุตรสาวซึ่งกำลังเรียนหนังสืออยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนที่มี ชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ จ.นครราชสีมา ถูกชายล่อลวงทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้ช่องทางสื่อสารผ่านทางเฟสบุ๊ก ซึ่งมีการขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อพูดคุยกัน หลังจากนั้น ได้มีการนัดหมายบุตรสาวไปพบ ก่อนทำการล่วงละเมิดทางเพศ พร้อมถ่ายคลิปวิดีโอไว้ เพื่อข่มขู่แบล็กเมล์ ทำให้เด็กสาวที่ตกเป็นเหยื่อ ไม่กล้านำเรื่องไปบอกผู้ปกครองหรือครูเนื่องจากเกรงว่าจะถูกนำคลิปไปเปิด ประจาน ทำให้ผู้ต้องหาได้ใจ บังคับข่มขู่เรียกเด็กสาวที่ตกเป็นเหยื่อไปข่มขืนซ้ำอีกหลายครั้ง ทำให้เด็กสาวเกิดอาการซึมเศร้า ไม่อยากไปเรียนหนังสือ” จากข้อความของข่าวข้างต้นที่เด็กนักเรียนหญิงที่ติดต่อคนแปลกหน้าผ่านทาง เฟสบุ๊กขาดสมรรถนะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ข้อใดมากที่สุด
  – ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 • ADDIE Model เป็นรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงานหลัก 5 ขั้น ข้อความต่อไปนี้ หมายถึงขั้นตอนใดใน ADDIE Model “…จุดมุ่งหมายของขั้นตอนนี้คือการนำ ส่งการเรียนการสอนที่ได้วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา อย่างเป็นระบบ ครบถ้วนทุกกระบวนการ ด้วยเป้าประสงค์ที่ว่าการเรียนการสอนนี้จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เกิดขึ้นกับผู้เรียน”
  – ขั้นนำไปใช้
 • ข้อใดคือคำสำคัญที่ใช้วัดระดับโดเมนการวัดและประเมินผลตามแนวคิด Bloom taxonomy ด้านเจตคติ
  – การรับรู้ การตอบสนอง การเห็นคุณค่า การจัดระบบค่านิยม การกำหนดคุณลักษณะ
 • สาระการเรียนรู้ข้อใดไม่อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  – การอาชีวะ
 • “ในห้องเรียนการงานซึ่งกำลังเรียนเรื่อง ภัยจากการใช้อินเทอร์เน็ต ครูขึ้นขั้นนำ โดยอ่านข่าวการล่อลวงหญิงสาวไปทำอนาจารโดยการสื่อสารผ่านทางเฟสบุ๊คและครู ถามผู้เรียนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นภัยที่เกิดจากอะไรและเพราะ อะไร” กิจกรรมการเรียนรู้ขั้นต้นที่กล่าวมาอยู่ในหลักการสอนใดของ Gagne s Nine Events of Instruction
  – การกระตุ้นความสนใจ
 • ครูสมหญิงบอกให้นักศึกษาครูให้”กำหนดรูป แบบ วิธีการ ตลอดจนกลยุทธ์การสอนให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ในการออกแบบ” ครูสมหญิงกำลังพูดถึง ADDIE Model ขั้นใด
  – ขั้นวิเคราะห์
 • ความรับผิดชอบใช้การประเมินผลแบบใดเหมาะสมน้อยที่สุด
  – แบบทดสอบ

โดย : netit

5,872 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น