UTQ-02137(Update #1) การพัฒนาสมรรถนะฯ

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

UTQ-02137(Update #1) การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู
Post-test ได้คะแนน (14/20)

 • ข้อใด ไม่ใช่ สิ่งที่นำมาใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  – ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
 • ข้อใดคือ ความหมายที่ดีที่สุดของสมรรถนะประจำสายงาน
  – สมรรถนะที่กำหนดเฉพาะบุคคลเพื่อสนับสนุนให้บุคคลดำรงตำแหน่งนั้น แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่
 • ข้อใดคือสมรรถนะ
  – ถูกทุกข้อ
 • ข้อใดคือประโยชน์ของสมรรถนะประจำสายงาน
  – กำหนดให้บุคลากรดำรงตำแหน่งเหมาะสมกับความสามารถ
 • วัตถุประสงค์ในการประเมินสมรรถนะครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือข้อใด
  – เพื่อประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนและนำผลการประเมินมากำหนดกรอบการพัฒนาครู
 • การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามข้อใด
  – นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
 • สมรรถนะประจำสายงานของครูคือข้อใด
  – ถูกทุกข้อ
 • คำที่ใช้ในความหมายเดียวกับสมรรถนะคือข้อใด
  – คุณภาพ
 • ข้อใดเป็นองค์ประกอบของการดำเนินงานเพื่อให้โรงเรียนก้าวสู่มาตรฐานสากล
  – การปรับโครงสร้างโรงเรียน การปรับคุณภาพครู การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
 • สมรรถนะหลักสำหรับการพัฒนาครู คือข้อใด
  – จริยธรรม การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม
 • กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครู เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนควรดำเนินการตามข้อใด
  – การอบรมและพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ
 • ผู้ใดไม่มีส่วนร่วมในการประเมินสมรรถนะครู
  – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
  – การควบคุมความประพฤติของผู้เรียนในชั้นเรียน
 • ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะหลักของครู
  – การพัฒนาผู้เรียน
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  – สมรรถนะไม่ใช่คุณสมบัติพื้นฐานของบุคคล
 • สมรรถนะด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพเกี่ยวข้องกับข้อใด
  – ยึดมั่นในอุดมการณ์ของวิชาชีพ ปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพ
 • ในการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากล มีพื้นฐานมาจากข้อใด
  – โรงเรียนที่เน้นการสอนด้วยภาษาอังกฤษ
 • ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นความหมายของสมรรถนะตามข้อใด
  – สมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
 • หน่วยงานใดที่นำสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
  – กคศ. และ ก.พ.
 • ข้อใดคือความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
  – เป็นกระบวนการศึกษาวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ดำเนินไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน

โดย : KruAon

5,179 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น