ศธ.อบรมค่านิยม12ข้อครู2หมื่นคน

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

Print Friendly, PDF & Email

ศึกษาธิการ 0 ศธ.อบรมค่านิยม 12 ประการ ครู 2 หมื่นคนทั่วประเทศ สังกัด สพฐ., สช. และ กศน. หวังนำไปถ่ายทอดให้เด็กเข้าถึงหลักการ
นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ทางสำงานปลัด ศธ.มีโครงการพัฒนาทักษะในการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยจะนำครูเข้าอบรมจำนวน 20,000 คนจาก 3 สังกัด คือ

  1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
  3. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ และถ่ายทอดความรู้เรื่องค่านิยมหลักฯ ให้สอดคล้องกับทุกรายวิชาโดยการบูรณาการ

ปลัด ศธ.กล่าวต่อว่า โดยโครงการดังกล่าวจะอบรมครูเป็นรุ่น รุ่นละ 1,000 คน ทั้งหมด 20 รุ่น โดยแบ่งอบรม 2 ระยะ คือ

  • ระยะแรก ช่วงเดือนธันวาคม 2557-มกราคม 2558 จำนวน 10 รุ่น และระยะที่สอง ช่วงกลางเดือนเมษายน จำนวน 10 รุ่นเช่นกัน สำหรับการอบรมจะหมุนเวียนจัดทั่วทุกภูมิภาค โดยระยะแรกเน้นอบรมครูในภาคกลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
  • ระยะที่ 2 จะเป็นการบรมครูในภาคเหนือ ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางบางส่วน ทั้งนี้ได้เชิญ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตยาไส เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการนำกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม และวิธีการนำไปสู่การปฏิบัติแก่ครูที่เข้ารับการอบรมด้วย

“เนื่องจากเรื่องค่านิยมหลัก 12 ประการ เป็นนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และยังเป็นแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา การที่จะให้ผู้เรียนท่องจำแต่ค่านิยมหลักฯ นั้น คงจะไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องเน้นการสอนแบบมีกระบวนการการคิดวิเคราะห์ เพราะการคิดวิเคราะห์เป็นเรื่องสำคัญที่จะสามารถทำให้ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติได้และประโยชน์ในชีวิตประจำวัน” ปลัด ศธ.กล่าว.

ที่มา : ไทยโพสต์

610 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น