สกศ.ระดมสมองเคลื่อนกรอบคุณวุฒิอาเซียน

การศึกษาไทย

Print Friendly, PDF & Email

ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง” แนวทางการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมในการเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน โดยมีผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุม โดย รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงในโลกทำให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคน ซึ่งกลไกสำคัญในการผลิตและพัฒนากำลังคนสู่มาตรฐานสากล คือ การพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้คนไทยที่อยู่ในวัยแรงงานมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาผลิตกำลังคนที่มีทักษะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งในหลายประเทศทั่วโลกก็ได้พัฒนากรอบคุณวุฒิของตนเองขึ้นมาแล้ว ส่วนไทยนั้นคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้อนุมัติกรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปแล้วตั้งแต่เดือน ม.ค. 2556 ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ สกศ.เสนอร่างแผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ให้ ครม.เห็นชอบ

“โดยส่วนตัวเห็นว่า ในระดับอาเซียนควรมีการกำหนดโครงสร้าง หรือ กรรมการขึ้นมาดูแลกรอบคุณวุฒิของประเทศในอาเซียนทั้งระบบ เพราะในอนาคตต้องเกิดการจ้างงานขึ้นระหว่างกลุ่มประเทศในอาเซียนแน่นอน ส่วนประเทศไทยผมมองว่าจำเป็นต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวเรื่องกรอบคุณวุฒิ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานจะต่างคนต่างทำ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นต้น แต่ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่แต่ละหน่วยงานควรต้องหารือกันอย่างจริงจังและเป็นระบบ เพราะทุกส่วนเชื่อมโยงกันหมด ที่สำคัญผมมองว่าเรื่องนี้อาจทำให้ไทยเป็นผู้นำได้ทั้งด้านมาตรฐานการศึกษาและการจ้างงานในอนาคต ไม่เช่นนั้นเราจะถูกผู้อื่นกำกับได้” เลขาธิการ สกศ. กล่าวและว่า สำหรับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนนั้นเป็นความสมัครใจ และไม่กระทบต่อกรอบคุณวุฒิของตนเอง โดยกลุ่มอาเซียนมีการวางกรอบไว้ว่า ภายในปี 2018 แต่ละประเทศสมาชิกควรจัดทำกรอบคุณวุฒิของตนเอง เพื่อนำมาอ้างอิงร่วมกัน และแต่ละประเทศควรทบทวนกรอบคุณุวุฒิตนเอง ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมกรอบคุณวุฒิอาเซียนในปี 2558 ที่ประเทศเวียดนามต่อไป.

ที่มา : เดลินิวส์

299 total views, 4 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น