กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สอบราชการ - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 1. พนักงานประจำสำนักงาน
 2. ต้นกล
 3. นายท้ายเรือกลลาน้า
 4. นายเรือ
 5. ศุลการักษ์
 6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 7. นิติกร

การรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตามขั้นตอนดังนี้

 • เปิดเว็บไซต์ http://job.customs.go.th
 • กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด ระบบจะกาหนดแบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
 • พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทาการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินในภายหลัง ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
 • นำแบบฟอร์มการชาระเงินไปชาระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ภายในเวลาทาการของธนาคาร ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
 • ค่าธรรมเนียมในการสอบ จานวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย (1) ค่าธรรมเนียมสอบ จานวน 300 บาท (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จานวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) ค่าธรรมเนียมในการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้สมัครที่ชาระค่าธรรมเนียมในการสอบแล้ว จะได้รับเลขประจาตัวสอบ โดยจะกาหนด เลขประจาตัวสอบตามลาดับของการชาระค่าธรรมเนียมในการสอบ โดยสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจาตัวสอบหลังจากชาระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว 2 วันทาการทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th

346 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น