UTQ-00202 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย : สำหรับชั้นมัธยมศึกษา

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

UTQ-00202 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย : สำหรับชั้นมัธยมศึกษา
เลือกตอบ 20ข้อ ใน30ข้อที่ให้มา
คำตอบสลับข้อกันค่ะ ดูให้ถ้วนถี่นะคะ
UTQ 202 ภาษาไทยสำหรับชั้นมัธยมศึกษา

 • “…ภาษาไทยยังเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ การบันทึกเรื่องราว จากอดีตจนถึงปัจจุบันและยังเป็นวัฒนธรรมของชาติ ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาไทย จึงต้องสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสอนภาษาไทยให้รักการอ่าน…” คำกล่าวนี้สัมพันธ์กับข้อใด
  – วิสัยทัศน์การสอนภาษาไทย
 • การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ครูผู้สอนต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสิ่งใด
  – มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
 • หลักการของการจัดการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดคือ
  – เน้นการคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
 • ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
  – การจัดทำแผนการเรียนรู้
 • ข้อใดมิใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
  – ความสามารถในการทำงาน การใฝ่เรียนรู้
 • การที่ครูผู้สอนสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีอย่างไร
  – ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี พัฒนาสมรรถนะได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
 •  แนวคิดสำคัญที่สุดซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
  – ครูเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน
 • ข้อใดไม่จำเป็นต้องระบุในหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วย
  – การบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่น กิจกรรมเสนอแนะ
 • “การสอนแบบมุ่งประสบการณ์” หมายถึงกระบวนการสอนในลักษณะใดเป็นสำคัญ
  – นักเรียนเล่าเรื่อง ลำดับเรื่อง สนทนา อภิปราย อ่านเรื่องและแสดงบทบาทสมมุติ
 • ในการสอนแบบ “การเรียนรู้แบบร่วมมือ” บทบาทสำคัญที่สุดของนักเรียนคืออะไร
  – การร่วมกันรับผิดชอบต่อผลงานและความสำเร็จของกลุ่ม
 • ข้อใดเป็นกระบวนการขั้นที่ ๓ ของกระบวนการสืบสวนสอบสวน
  – ทดสอบสมมุติฐาน
 • ข้อควรคำนึงในการจัดทำแผนการเรียนรู้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  – การกำหนดสื่อการเรียนการสอน ควรกำหนดให้มากเพื่อสะดวกแก่การเลือกใช้
 • ข้อใดเป็นประโยชน์ที่สุดของการใช้กระบวนการสอนด้วยแผนภาพความคิด
  – นักเรียนสามารถจัดระบบความคิดของตนเองได้
 • กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยข้อใดทำให้ครูประสบความสำเร็จในการสอน
  – ทุกข้อสามารถทำให้ครูประสบความสำเร็จในการสอนได้ หากเลือกใช้ได้สอดคล้องกับสาระ การเรียนรู้
 • บุคคลในข้อใดประสบความสำเร็จในการสอน
  – ครูวินัยเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสะท้อนผลทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน
 • การสอนให้นักเรียนผันวรรณยุกต์ได้อย่างถูกต้อง ครูควรสอนพื้นฐานความรู้เนื้อหาใดให้เข้าใจเป็นเบื้องต้น
  – ทั้งข้อ ก. และ ข.
 • ในการสอนเกี่ยวกับภูมิปัญญาทางภาษา ครูควรคำนึงถึงจุดประสงค์ใดเป็นสำคัญ
  – การสร้างความรู้จากประสบการณ์และจากการปฏิบัติจริง
 • ข้อใดเป็นพื้นฐานสำคัญของหลักการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  – การเรียนรู้กระบวนการ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
 • เมื่อท่านต้องสอนวรรณคดีหรือวรรณกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท่านคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ท่านต้องสอน แก่นักเรียนของท่านคือข้อใด
  – สอนให้นักเรียนเห็นคุณค่าทางภาษา แนวคิด ทางสังคม และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
 • การวัดผลและประเมินผลในวิชาสอนภาษาไทยแต่ละครั้งต้องครอบคลุมด้านใดบ้าง
  – ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ ด้านคุณลักษณะ
 • กระบวนการตรวจสอบผู้เรียนว่ามีพัฒนาการตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือตรงกับข้อใด
  – ใช้ได้ทุกข้อ
 • วิธีการที่สามารถค้นหาความสามารถและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง ตรงกับข้อใด
  – วัดและประเมินผลตามสภาพจริง
 • แหล่งเรียนรู้ข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
  – อุทยานแห่งชาติ
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  – การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ พิจารณาถึงประโยชน์มากกว่าข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่าย
 • การประเมินด้วยการกำหนดประเด็นการประเมินที่แจกแจง (Rubric) ไม่สามารถตอบคำถามให้แก่ครูในด้านใด
  – นักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่
 • มีผู้กล่าวว่า “การท่องอาขยานยังถือว่ามีความสำคัญ” ข้อใดน่าจะเป็นเหตุผลสนับสนุนที่ดีที่สุด
  – ทำให้นักเรียนซึมซับความละเอียดอ่อนของการใช้ถ้อยคำของกวี
 • ครูกำหนดให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้และค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ตรงกับกรอบความคิดข้อใด
  – ความรู้และทักษะที่สำคัญ
 • ผู้เรียนสามารถอธิบายโครงสร้างประโยคความรวมได้ ผู้สอนใช้วิธีการวัดผลตามกรอบความคิดข้อใด
  – ความรู้และทักษะที่สำคัญ
 • ผลการเรียนรู้ที่สำคัญหลังจากทำโครงงานเสร็จ ๑ โครงงาน ตรงกับกรอบความคิดข้อใด
  – ความเข้าใจคงทน
 • ข้อใดเน้นการเรียนรู้โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองน้อยที่สุด
  – นักเรียนจดงานตามที่ครูเขียนบนกระดานอย่างครบถ้วน

โดย : ครูกระดาษทราย

5,802 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น