ตั้งซูเปอร์บอร์ดคุมการศึกษาชาติ มีอำนาจเหนือศธ.

กระทรวงศึกษาธิการ

Print Friendly, PDF & Email

สกศ.เสนอตั้งบอร์ดคุมภาพรวมการศึกษาทั้งระบบ มีอำนาจเหนือ ศธ. หรือหน่วยงานต่างๆ ที่จัดการศึกษา ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย มอนิเตอร์ภาพรวม จัดการวางแผนการเรียนการสอน เตรียมเสนอให้องค์กรหลัก ศธ.พิจารณาเร็วๆ นี้

นายพินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มอบหมายให้ สกศ.เป็นเจ้าภาพดูแลการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยให้ตั้งทีมงานรวบรวมความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกเรื่องที่ปฏิรูปการศึกษา ที่ผ่านมาตนได้เดินสายสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประมวลผลจากประเด็นปัญหาการศึกษาที่ สกศ.มีข้อมูลอยู่แล้ว เท่าที่ดูพบว่าส่วนใหญ่อยากให้เร่งแก้ปัญหาและเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาใน 3 ส่วนหลักๆ คือ

  1. นโยบาย
  2. การจัดการศึกษา
  3. คุณภาพครู คุณภาพเด็ก และคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอน

เลขาธิการ สกศ.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้จากการรวบรวมความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นว่านโยบายการจัดการศึกษาควรมีคณะกรรมการหรือบอร์ดที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลการจัดการศึกษาในภาพรวมครอบคลุมทั้งประเทศ ที่นอกเหนือจาก ศธ. เพราะมีหลายหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดการศึกษาเช่นเดียวกัน อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หน่วยงานภาคเอกชน รวมถึงกระทรวงอื่นๆ ที่มีการจัดการศึกษาแยกออกไป โดยคณะกรรมการหรือบอร์ดนโยบายการศึกษาชุดนี้จะทำหน้าที่บริหารนโยบาย มองภาพรวมการจัดการศึกษา รวมถึงวางแผนการจัดการเรียนการสอน และการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งระบบ

นอกจากนั้นยังอยากให้มีการปฏิรูปหลักสูตรการผลิตครู ให้สามารถผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 คือเก่ง ดี และมีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างแท้จริง ส่วนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็จะต้องมุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของเด็ก สอนให้เด็กคิด วิเคราะห์เป็น และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคต ส่วนหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย ต้องสอนให้นักศึกษาที่จะจบออกมาเตรียมพร้อมที่จะรับกับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม รวมถึงพร้อมที่จะทำงานในระบบได้อย่างเต็มที่

“เร็วๆ นี้ สกศ.จะสรุปประเด็นข้อเสนอทั้งหมด และเสนอให้ที่ประชุมองค์กรหลักของ ศธ.พิจารณา หากที่ประชุมเห็นชอบก็คงต้องร่วมกันกำหนดรายละเอียด เพราะบางเรื่องสามารถดำเนินการได้ทันที แต่บางเรื่องคงต้องทำเป็นแผนพัฒนาการศึกษาชาติระยะยาวต่อไป” เลขาธิการ สกศ.กล่าว.

ที่มา : ไทยโฑสต์

394 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น