UTQ-02104 กลุ่มสาระงานอาชีพและเทคโนโลยี

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

UTQ-02104 กลุ่มสาระงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • การจัดการศึกษาต้องมีคุณภาพหมายถึงข้อใด
  – ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูง
 • ไม่ใช่กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  – กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
 • ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะอะไร
  – สาเหตุการปรับปรุงหลักสูตร
 • ข้อใดไม่ใช่เอกสารหลักสูตร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  – แผนปฏิบัติงานวิชาการ
 • ข้อใดไม่กล่าวไว้ในโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  – ช่วงเวลาเรียน
 • “ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง” เป็นความหมายตรงกับข้อใด
  – มาตรฐานการศึกษา
 • ใครคือ “ผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
  – คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด
  – Mis
 • ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสื่อการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  – สื่อวัสดุ ครุภัณฑ์
 • สิ่งใดที่ครูผู้สอนควรยึดเป็นหลักสำคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  – จุดประสงค์การเรียนรู้
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้
  – ถูกทุกข้อ
 • e-learning คืออะไร
  – ถูกทุกข้อ
 • การเลือกสื่อการเรียนการสอนตามหลักการแล้วข้อใดสำคัญที่สุด
  – ประสิทธิภาพ
 • กระบวนการเรียนรู้ผ่านเว็บ e-learning คืออะไร
  – ถูกทุกข้อ
 • การวัดและการประเมินผลมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
  – ปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน
 • การประเมินผลก่อนเรียนใช้ประโยชน์ในเรื่องใดมากที่สุด ?
  – เพื่อรู้พื้นฐานความรู้ของนักเรียน
 • การวัดผล การประเมินผล ให้ประโยชน์แก่ใครมากที่สุด ?
  – ครู
 • ข้อใดคือความหมายของ การวิจัย ?
  – ถูกทุกข้อ
 • สาเหตุของการวิจัย คือข้อใด ?
  – ความรู้ความจริงไม่คงที่
 • วิธีอุปนัยมีองค์ประกอบ 3 อย่างได้แก่ ?
  – การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล

โดย : โอตะคุ น่ารักดี

3,595 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น