สถ.สั่งผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเนื้อหาเข้มข้นสอนประวัติศาสตร์ปลูกฝังคุณธรรมแก่ นร.

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

Print Friendly, PDF & Email

นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเกี่ยวกับปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาเรื่อง การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง รวมถึงการสอนศีลธรรมแก่นักเรียน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและควรส่งเสริมการเรียนให้เข้มข้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง โดยการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ให้เป็นไปตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้กำหนดจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษาที่รับผิดชอบงานวิชาการ และครูปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อนำไปสอดแทรกในหลักสูตรการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมเสริมต่างๆ และการวัดผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ที่มา : moe

240 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น