กลับไปรับบำนาญ

ครูระยอง-บำนาญ

Print Friendly, PDF & Email

สิ่งที่น่าสนใจสำหรับข้าราชการตอนนี้คือ การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่งออกมาใช้บังคับในลักษณะของพระราชบัญญัติชื่อเดียวกันนี้

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรให้ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ซึ่งเคยเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่รับราชการ อยู่ในวันก่อนวันที่บทบัญญัติ หมวด 3 สมาชิกและ สิทธิประโยชน์ของสมาชิกแห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 ใช้บังคับ สามารถกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ได้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

เผื่อว่าใครยังไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดของกฎหมายใหม่ที่เพิ่งผ่านสภานิติบัญญัติออกมาได้ไม่นานและจะมีผลใช้บังคับในตอนต้นเดือนธันวาคม 2557 คือเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราช- กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

ขอหยิบเอาสาระสำคัญของเรื่องนี้มาบอกกล่าวกันพอสังเขป เช่น บุคคลที่มีสิทธิขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ คือ

  1. ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539
  2. ผู้รับบำนาญอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งเคยเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการดังกล่าว
  3. ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดซึ่งเคยเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการดังกล่าว

บุคคลทั้งสามประเภทนั้น หากมีความประสงค์จะกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ ให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558

แล้วมีข้อกำหนดต่างๆให้ครอบคลุมครบถ้วน รวมทั้งวิธีการการแสดงความประสงค์ ให้แสดงความประสงค์ต่อส่วนราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด และผู้ซึ่งได้แสดงความประสงค์ไว้จะถอนคืนการแสดงความประสงค์นั้นมิได้ แต่ถ้าผู้แสดงความประสงค์ถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์เป็นอันสิ้นผล

นอกจากนั้นเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการมีสิทธิได้รับเฉพาะเงินสะสมและผลประโยชน์ตอบแทนของเงินสะสม แต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าว โดยให้กองทุนจ่ายคืนเงินสะสมและผลประโยชน์ตอบแทนของเงินสะสมแก่ข้าราชการผู้นั้น และให้กองทุนนำส่งเงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินสำรอง

แต่ถ้าใครได้รับเงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าวไปแล้วก็มีหน้าที่ต้องจ่ายคืนให้กองทุนด้วย ถ้าไม่มีเงินก้อนยังสามารถผ่อนได้อีกด้วย

ลองปรึกษาหารือกันดูว่ารูปแบบไหนจะได้ประโยชน์แก่ตัวท่านเองมากกว่ากันแล้วค่อยตัดสินใจกันอีกที เพราะมีทั้งผลดีและผลเสียซึ่งมีหลายปัจจัยเป็นองค์ประกอบโดยยังมีเวลาถึงกลางปีหน้าโน่นแน่ะ.

โดย “ซี.12”
ที่มา : ไทยรัฐ

338 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น