เตรียมเสนอ5ประเด็นปฏิรูปการศึกษา

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

Print Friendly, PDF & Email

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ) กล่าวในงานสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 เร็วๆ นี้ ว่า ปัจจุบันวงการศึกษาโลก กำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ที่โลกจะแคบลงและไร้พรมแดน ดังนั้นครูจึงต้องทำหน้าที่มากกว่าแค่สอนสาระความรู้ แต่ต้องทำให้เด็กสามารถคิด วิเคราะห์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง เกิดทักษะการแก้ปัญหา สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับคนต่างชาติ ต่างวัฒนธรรมได้

ความท้าทายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) คือจะทำอย่างไรให้ในวันที่ 1 มกราคม 2558 ที่เข้าสู่การเปิดเออีซีนั้น เด็กไทยมีความพร้อมในการใช้ทักษะทางภาษาและการทำงานร่วมกับเพื่อนบ้านอาเซียน ดังนั้นจึงได้เตรียมกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน สำหรับปรับใช้พัฒนาเด็กไทย คือ

  1. รู้จักตั้งคำถาม สมมติฐาน
  2. รู้จักสืบค้นข้อมูลความรู้และสารสนเทศ
  3. รู้จักสร้างองค์ความรู้
  4. รู้จักวิธีการสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
  5. รู้จักการบริการสังคม หรือมีจิตสาธารณะ

ดร.กมล เปิดเผยต่อว่า การปฏิรูปการศึกษานั้น สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ด้านการศึกษาได้เตรียมร่างเสนอประเด็นในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ใน 5 ประเด็นคือ

  1. การศึกษาต้องเป็นวาระแห่งชาติ เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ประเทศ
  2. ต้องขจัดความเหลื่อมล้ำทางโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
  3. ปฏิรูปการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  4. กระจายอำนาจการศึกษาพื้นฐานสู่พื้นที่ ดึงชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น
  5. สร้างกลไกทางกฎหมาย ป้องกันการแทรกแซง

ที่มา : มติชน

202 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น