ศธ.ขยายผลใช้นิทานกระตุ้นค่านิยมไทย

โรงเรียน - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เนื่องจาก วช. มีงานวิจัยเรื่องการใช้นิทานสร้างใหม่ เพื่อพัฒนาจิต 4 ด้านของเด็กและวัยรุ่น เพื่อให้เกิดพฤติกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ ของ ศ.ดวงเดือน พันธุมนาวิน ผอ.บริหารวิชาการ ศูนย์วิจัยพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ซึ่งเป็นงานวิจัยที่วิเคราะห์พฤติกรรมศาสตร์ของมนุษย์ในการเข้าถึงค่านิยมหลัก 12 ประการได้อย่างน่าสนใจ โดยงานวิจัยได้ระบุถึงจิต 4 ด้านที่ต้องพัฒนา คือ

  1. การเห็นแก่กฎระเบียบและส่วนรวมมากกว่าการเห็นแก่ตัวและพวก
  2. ความเชื่อว่าความพยายามมากทำให้เกิดผลมาก
  3. การเตรียมตัวเพื่อกระทำการต่าง ๆ ให้สำเร็จ
  4. วางแผนกระทำเพื่อให้เกิดผลดีในอนาคต

โดยนำจิตทั้ง 4 ด้านมาประยุกต์ในรูปแบบนิทานมัลติมีเดีย และได้ทดลองกับนักเรียนชั้น ป.5 และ ม.2 จำนวน 800 คน โดยเปิดวิดีโอให้เด็กดูเรื่องละ 10-12 นาที จากนั้นครูจะโยงนิทานเข้าสู่บทเรียน ซึ่งพบว่าเด็กมีทัศนคติต่อพฤติกรรมและเชื่อในอำนาจของตนว่า จะสามารถทำความดีได้สำเร็จ รวมถึงเคารพกฎระเบียบมากขึ้นและยังพยายามชักชวนเพื่อน ให้ทำความดีด้วย
“ศธ.จะนำงานวิจัยดังกล่าวมาขยายผล ให้โรงเรียนนำนิทานมาประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอน โดยจะจัดให้ครูได้รับการอบรมการใช้นิทานพัฒนาจิตเด็กด้วย เพราะครูจะต้องมีความรู้สามารถอภิปรายเนื้อหาในนิทานให้ตรงประเด็น และเชื่อมโยงจุดเด่นของนิทานเข้าสู่ชีวิตของนักเรียนให้ได้ ที่สำคัญเชื่อว่าจะทำให้เด็กทุกระดับชั้นเข้าถึงค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ และนำไปปฏิบัติจริงได้อย่างแน่นอน”

ที่มา : เดลินิวส์

215 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น