สพฐ.คลอดยุทธศาสตร์เร่งด่วน ขจัดปัญหาอ่าน-เขียนไม่คล่อง

การศึกษาไทย

Print Friendly, PDF & Email

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายเชิงรุกเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ เนื่องจากพบว่ามีนักเรียนชั้น ป.3 จำนวนกว่า 3.5 หมื่นคนอ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ และอีกกว่า 2 แสนคนอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง ดังนั้น สพฐ.จึงแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและแนวทางทำงาน

โดยล่าสุดนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุจุดประสงค์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโดยมี น.ส.วีณา อัครธรรม ข้าราชการบำนาญเป็นประธาน ทั้งนี้จะ มีตัวแทนทั้งอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง และตัวแทนจากสถาบันต่าง ๆ รวม 31 คน เป็นกรรมการ เพื่อเร่งรัดพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ รวมทั้งพัฒนาสื่อและเสนอวิธีสอนภาษาไทยที่ประสบความสำเร็จ

“สิ่งที่ต้องดำเนินงานเร่งด่วน คือ การสร้างความตระหนักให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาเห็นความสำคัญ โดยจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับศึกษานิเทศก์จากทุกเขต, มีการติดตามความก้าวหน้าการแก้ปัญหาในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยต่ำ 4 ภูมิภาค ตลอดเดือน ธ.ค.นี้, ประกาศนโยบายให้ปี 58 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และสุดท้ายจัดทำสื่อเอกสารที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาภาษาไทย โดยจำแนกตามระดับชั้นให้แล้วเสร็จในเดือน ม.ค.58 เพื่อเผยแพร่ก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 นี้” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

ที่มา : สยามรัฐ

371 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น