สกสค. จับมือ8สหกรณ์ ร่วมแก้ปัญหาหนี้สินครู

สกสค. จับมือ8สหกรณ์ ร่วมแก้ปัญหาหนี้สินครู

Print Friendly, PDF & Email

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้จัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ระหว่างสำนักงาน สกสค.กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดกำแพงเพชร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดชลบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดชัยนาท สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดชัยภูมิ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพะเยา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุทัยธานี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดลพบุรี และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพิจิตร

โดยนายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ สกสค.) กล่าวว่า ตนต้องขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั้ง 8 แห่งที่ให้ความร่วมมือกับ สกสค.เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สิ้นครู ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวได้มีการดำเนินการมาแล้วใน 19 จังหวัด รวมมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเข้าร่วม 20 แห่ง ซึ่งตนเชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะไม่ล้มเหลวหรือสร้างปัญหาหนี้ให้แก่ครู เพราะได้วางเงื่อนไขการปล่อยกู้คือ มีคณะกรรมการระดับจังหวัด 7 คน เช่น ผู้แทนเขตพื้นที่ฯ ผู้แทน สกสค. ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ผู้แทนนักกฎหมาย เป็นต้น ที่จะเข้ามาช่วยกลั่นกรองชื่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนเสนอให้คณะกรรมการกลางของ สกสค.พิจารณา แต่ก็ไม่ได้ความว่าครูที่มีวิกฤติหนี้หนักสุดจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก แต่จะดูที่เหตุผลและความจำเป็นรายกรณีไป

นายพิษณุกล่าวต่อว่า ล่าสุดคณะกรรมการกลางของ สกสค.ได้อนุมัติช่วยเหลือครูที่เป็นหนี้แล้ว จำนวน 3 ราย ซึ่งแต่ละรายได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติอย่างรอบด้าน และเชื่อว่าจะเป็นต้นแบบให้คณะกรรมการแต่ละจังหวัดได้นำไปประกอบการพิจารณาคัดสรรผู้ที่เดือดร้อนต่อไปในอนาคต ดังนั้นจึงเชื่อว่าโครงการนี้จะไม่ล้มเหลวหรือสร้างภาระหนี้ให้แก่ครูอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครู (ช.พ.ค.) ได้สนับสนุนเงินเพื่อใช้ในโครงการดังกล่าว จำนวน 1,000 ล้านบาท ซึ่ง สกสค.จะเร่งช่วยเหลือครูที่ได้รับความเดือนร้อน ซึ่งหากเงินที่ได้รับมาหมดลง ทาง สกสค.ก็จะพิจารณาขอไปยังคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อนำมาช่วยเหลือเพิ่มได้อีก

ผมขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่เข้ามาช่วยดำเนินการแทน สกสค. แม้เราจะมี สกสค.จังหวัด แต่การให้บริหารไม่มีความชำนาญเหมือนกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดยเฉพาะระบบการเรียกเก็บเงิน การเบิกจ่ายเงิน หรือการออกใบเสร็จ รวมถึงระบบการติดตามทวงหนี้ ขณะที่ สกสค.จะให้ค่าดำเนินงานตอบแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพียงปีละ 50,000 บาท ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะหากครูได้รับการช่วยเหลือจนผ่านพ้นวิกฤติไปได้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วย เพราะครูส่วนหนึ่งก็มีหนี้สิ้นที่ค้างชำระอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเช่นกัน

ที่มา : ไทยโพสต์

1,792 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น