Tag Archives: กคศ

บอร์ด ก.ค.ศ. อนุมัติอัตราครู 59 ตำแหน่ง ส่งสอน ร.ร.วังไกลกังวล

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (บอร์ด ก.ค.ศ.) ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ.เป็นประธาน ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งถือเป็นต้นทางในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ได้ทำหนังสือถึง สพฐ.เพื่อแสดงความประสงค์ขอรับการสนับสนุนครู จาก สพฐ.เพื่อไปช่วยราชการในโรงเรียน แต่เนื่องจากโรงเรียนไม่ได้อยู่ในสังกัด สพฐ.แต่มีสถานภาพ เป็นโรงเรียนเอกชนลักษณะพิเศษที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น สพฐ.ซึ่งไม่สามารถจัดสรรอัตรากำลังครู ให้ได้โดยตรง จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมเพื่อเสนอขอรับการอนุมัติการกำหนดกรอบอัตรากำลังครูของ โรงเรียนวังไกลกังวล ที่ประชุมมองว่าเนื่องจากไกลกังวลเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ จึงจำเป็นต้องมีครูที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในจำนวนที่เหมาะสม และมีความจำเป็นที่ส่วนราชการต้องเข้าไปส่งเสริมสนับสนุน จึงมีมติเห็นชอบให้กำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูไปไว้ที่โรงเรียนหัวหินเป็นกรณีพิเศษ 59 อัตรา ตามจำนวนที่ขาดแคลนอยู่ในปัจจุบัน โดยกรอบอัตรากำลังนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับอัตรากำลังเดิมของโรงเรียน พร้อมกันนั้นยังมอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ. และ สพฐ.ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาข้าราชการครูกลุ่มนี้ รวมถึงพิจารณาสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับต่อไป ปัจจุบันครูที่จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนวังไกลกังวล มีอยู่ทั้งสิ้น 64 คน แบ่งเป็น ข้าราชการครูที่ สพฐ.ส่งไปช่วยราชการ จำนวน 29 คน ส่วนที่เหลืออีก 35 คนเป็นครูอัตราจ้าง ซึ่งกลุ่มที่ 2 นี้หากจะเข้าร่วมการสรรหาก็สามารถทำได้เช่นกัน

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (บอร์ด ก.ค.ศ.) ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ.เป็นประธาน ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งถือเป็นต้นทางในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ได้ทำหนังสือถึง สพฐ.เพื่อแสดงความประสงค์ขอรับการสนับสนุนครู  จาก สพฐ.เพื่อไปช่วยราชการในโรงเรียน แต่เนื่องจากโรงเรียนไม่ได้อยู่ในสังกัด สพฐ.แต่มีสถานภาพ เป็นโรงเรียนเอกชนลักษณะพิเศษที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดังนั้น สพฐ.ซึ่งไม่สามารถจัดสรรอัตรากำลังครู ให้ได้โดยตรง จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมเพื่อเสนอขอรับการอนุมัติการกำหนดกรอบอัตรากำลังครูของ โรงเรียนวังไกลกังวล

ที่ประชุมมองว่าเนื่องจากไกลกังวลเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ จึงจำเป็นต้องมีครูที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในจำนวนที่เหมาะสม และมีความจำเป็นที่ส่วนราชการต้องเข้าไปส่งเสริมสนับสนุน จึงมีมติเห็นชอบให้กำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูไปไว้ที่โรงเรียนหัวหินเป็นกรณีพิเศษ 59 อัตรา ตามจำนวนที่ขาดแคลนอยู่ในปัจจุบัน โดยกรอบอัตรากำลังนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับอัตรากำลังเดิมของโรงเรียน พร้อมกันนั้นยังมอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ. และ สพฐ.ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาข้าราชการครูกลุ่มนี้ รวมถึงพิจารณาสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับต่อไป

ปัจจุบันครูที่จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนวังไกลกังวล มีอยู่ทั้งสิ้น 64 คน แบ่งเป็น ข้าราชการครูที่ สพฐ.ส่งไปช่วยราชการ จำนวน 29 คน ส่วนที่เหลืออีก 35 คนเป็นครูอัตราจ้าง ซึ่งกลุ่มที่ 2 นี้หากจะเข้าร่วมการสรรหาก็สามารถทำได้เช่นกัน

ที่มา : moe

1,966 total views, no views today

 

ก.ค.ศ.ประกาศใช้หลักเกณฑ์วิทยฐานะแบบใหม่ 5 ก.ค.นี้

ก.ค.ศ.ประกาศใช้หลักเกณฑ์วิทยฐานะแบบใหม่ 5 ก.ค.นี้

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) วาระพิเศษ ว่า ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้า การปรับปรุงร่าง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ซึ่งจะประกาศใช้วันที่ 5 ก.ค.นี้ โดยที่ประชุมได้หารือ รายละเอียดในส่วนของชั่วโมงการปฏิบัติงานสอน และแบบประเมินวิทยฐานะ ซึ่งในส่วนของการปฏิบัติงานสอนกำหนดไว้ 800 ชั่วโมงต่อปี

2,476 total views, no views today

 

การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก.ค.ศ.

หลังจากที่ ก.ค.ศ. มีมติให้ชะลอการยื่นขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน และให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการไปดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีความเคลื่อนไหวของการดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ผ่านทางสื่อมวลชนเป็นระยะ ๆ นั้น ปรากฏว่า ยังมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลายท่านยังคงสับสนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน ในโอกาสนี้จึงขอนำเรื่องนี้มาให้ความรู้ผ่านคอลัมน์นี้ ดังนี้

3,453 total views, no views today

 

การจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก.ค.ศ.

ดร.รัตนา  ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 12 – 14 กันยายน 2558 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม โดยที่ประชุมได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ถูกต้อง สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้ส่วนราชการได้ถือปฏิบัติต่อไป ดังนี้

626 total views, no views today