Tag Archives: บทความ

ปฏิรูปครู ปฏิรูปการเรียนรู้

ครูระยอง-บทความ

จะเป็นผลสืบเนื่องมาจากผลการวิจัยพบความจริงว่า สภาพชีวิตครูไทยต้องแบกงานนอกที่ไม่ใช่ภาระหน้าที่การเรียนการสอนโดยตรงมากเกินไป จนไม่มีเวลาที่จะพัฒนา หรือไม่ก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู

464 total views, 2 views today

 

สำนึกรัก..บ้านเกิด โรงเรียนเก่า

ครูระยอง-บทความ

อีกไม่กี่วันประเพณีปีใหม่ 2558 ก็จะมาเยือน ภาพหนึ่งที่จะได้เห็นและกลายเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยยุคนี้ไปแล้วก็คือการหลั่งไหลของผู้คนจากกรุงเทพสู่ต่างจังหวัดซึ่งภาพเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่ปีใหม่แต่จะรวมถึงทุกประเพณีสำคัญหรือแม้แต่ช่วงที่มีวันหยุดยาว ที่เป็นเช่นนี้ก็ด้วยประชาชนต่างจังหวัดไปทำมาหากินในเมืองหลวงจำนวนมากนั่นเอง

493 total views, 2 views today

 

รื้อโครงสร้างศธ. คำตอบ…ปฏิรูปการศึกษาไทย?

ครูระยอง-บทความ

เริ่มเห็นเค้าโครงร่างการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ว่าจะออกมาเช่นไร ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในยุค พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นรัฐมนตรีว่าการ ศธ.

ล่าสุด พล.ร.อ.ณรงค์ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ศธ. มีผู้ทรงคุณวุฒิที่คุ้นชื่อกันดีในวงการศึกษาหลายท่านมาร่วมเป็นกรรมการ อาทิ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมาธิการการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

431 total views, 3 views today

 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน การย้าย…กับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ครูระยอง-บทความ

สวัสดีค่ะ เพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน วันนี้ดิฉันอยากพูดคุยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นข้อเตือนใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความถูกต้อง เป็นธรรม เปิดเผย โปร่งใสตรวจสอบได้

354 total views, 2 views today