Tag Archives: ประเมินคุณภาพ

สมศ.ทดสอบเครื่องมือประเมินระบบใหม่

สมศ.ทดสอบเครื่องมือประเมินระบบใหม่

ดร.คมศร วงษ์รักษา รองผู้อำนวยการรักษา การแทนผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. กล่าวว่า การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ตามแผนงานที่รัฐบาลกำหนดไว้กับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ จะเกิดขึ้นหลังจากการปฏิรูประบบประเมินคุณภาพการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย สมศ.ได้ทำงานบูรณาการกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกให้สอดคล้องกับระบบการประเมินภายใน ของ ศธ. โดยกำหนดตัวบ่งชี้และวิธีการประเมินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับกฎกระทรวง 4 มาตรฐาน ได้แก่

836 total views, no views today

 

มศ.ลั่นพร้อมเข้ารับการประเมินตามโครงการ EU SHARE มั่นใจมีความเป็นสากล

สมศ.พร้อมรับประเมินจากอียู

พล.ร.ต.วัชระ การุณยวนิช รองผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า เครือข่ายประกันคุณภาพอาเซียน (AQAN) สมาคมประกันคุณภาพจากสหภาพยุโรป (ENQA) และ หน่วยงาน DAAD ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนากรอบการประกันคุณภาพและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการ EU SHARE เพื่อช่วยเหลือทางวิชาการด้านอุดมศึกษาแก่ภูมิภาคอาเซียน

657 total views, 2 views today

 

ผลวิจัยชี้ 12ข้อ เสนอรัฐต้องทำเพื่อพัฒนา รร.ขนาดเล็ก

ผลวิจัยชี้12ข้อเสนอรัฐต้องทำเพื่อพัฒนารร.ขนาดเล็ก

ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค อดีตรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดเผยว่า มก.ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน” โดยเก็บข้อมูลจากโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศกว่า 400 แห่งซึ่งพบว่า

502 total views, 3 views today

 

ปรับรูปแบบประเมินภายในนำร่องระบบ

ประเมินผลนักเรียน - ครูระยอง

“รมช.ศธ.” ปรับรูปแบบประเมินคุณภาพภายในของ ศธ.นำร่อง การปรับปรุงรูปแบบประเมินใหม่ทั้งภายใน-นอก วางสเต็ป 9 เดือนแล้วเสร็จทั้งหมด เผยตัวบ่งชี้ยืดหยุ่นได้ตามบริบทของโรงเรียน ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเดียวกันทุกโรงเรียน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวภายหลังการประชุมปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับนายนภดล ร่มโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินวัดผลองค์กร และคณะกรรมการการประเมินและประกันคุณภาพภายในของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากสถานศึกษาแล้ว ยังคงต้องคำนึงถึงงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาบุคลากรที่จะเข้าไปทำหน้าที่ประเมินด้วย

663 total views, no views today