Tag Archives: ประเมิน

ครูอย่าตื่นข่าวไม่ผ่านวิทยฐานะชี้สร้างกระแสลวง

ครูอย่าตื่นข่าวไม่ผ่านวิทยฐานะชี้สร้างกระแสลวง

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ตามที่ตนได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไปปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน หรือ พีเอ (Performance Agreement : PA) และไปคิดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคงไว้ซึ่งวิทยฐานะ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 55 ที่กำหนดให้มีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นระยะๆ นั้น

1,272 total views, no views today

 

‘บิ๊กหนุ่ย’สั่งรื้อเกณฑ์ประเมิน’คงวิทยฐานะ’ เน้นประเมิน’คุณธรรม’เป็นหลัก

‘บิ๊กหนุ่ย’สั่งรื้อเกณฑ์ประเมิน’คงวิทยฐานะ’ เน้นประเมิน’คุณธรรม’เป็นหลัก

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไปปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิทยฐานะและไปคิดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคงไว้ซึ่งวิทยฐานะ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ในมาตรา 55 ที่กำหนดให้มีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นระยะๆ นั้น

778 total views, no views today

 

การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก.ค.ศ.

หลังจากที่ ก.ค.ศ. มีมติให้ชะลอการยื่นขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน และให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการไปดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีความเคลื่อนไหวของการดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ผ่านทางสื่อมวลชนเป็นระยะ ๆ นั้น ปรากฏว่า ยังมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลายท่านยังคงสับสนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน ในโอกาสนี้จึงขอนำเรื่องนี้มาให้ความรู้ผ่านคอลัมน์นี้ ดังนี้

3,453 total views, no views today

 

สทศ.รับสมัครสอบวัดความรู้ครู

สทศ

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ. เปิดรับสมัครสอบความรู้ทางด้านการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 3-11 ส.ค.2558 เพื่อมุ่งเน้นพัฒนา และส่งเสริมสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยเฉพาะการรองรับนโยบายการใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

747 total views, no views today