Tag Archives: พัฒนา

สพฐ.ปรับเวลาเรียนภาษาอังกฤษ เด็กประถมฟุดฟิด 5 ชม.ต่อสัปดาห์

สพฐ.ปรับเวลาเรียนภาษาอังกฤษ-เด็กประถมฟุดฟิด-5-ชม.ต่อสัปดาห์

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้ศูนย์ Boot Camp ที่จ.ชลบุรี ในการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษสังกัด สพฐ. นำร่อง 350 คนพบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และจะขยายไปยังศูนย์ Boot Camp ใน 4 ภูมิภาคให้ได้อีก 50,000 คน

1,090 total views, no views today

 

ผลวิจัยชี้ 12ข้อ เสนอรัฐต้องทำเพื่อพัฒนา รร.ขนาดเล็ก

ผลวิจัยชี้12ข้อเสนอรัฐต้องทำเพื่อพัฒนารร.ขนาดเล็ก

ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค อดีตรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดเผยว่า มก.ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน” โดยเก็บข้อมูลจากโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศกว่า 400 แห่งซึ่งพบว่า

526 total views, no views today

 

สภาการศึกษา ชง “ดาวพงษ์” ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กอัจฉริยะ คัดกรองมันสมองเด็ก เพื่อพัฒนาประเทศในอนาคต

ศูนย์พัฒนาเด็กอัจฉริยะ

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือความร่วมมือด้านนโยบายการศึกษาไทย-รัสเซีย เพื่อพัฒนาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษกับหน่วยงานด้านนโยบายโรงเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการศึกษาของบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ของสหพันธรัฐรัสเซีย

596 total views, no views today

 

ปัดฝุ่น “สถาบันฝึกหัดครู” พัฒนาพลเมืองการศึกษาศตวรรษ 21

ครูระยอง-บทความ

เมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ต้องยอมรับว่า การศึกษาเป็นหนึ่งในเรื่องที่ท้าทายต่อการคิดค้นแนวการสอนที่เชื่อมโยงกับความเป็นผู้นำ ค่านิยม และสร้างความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ และสังคมโลกอนาคต

สถาบันครุศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ หรือ National Institute of Education (NIE) เป็นสถาบันผลิตครูนักวิจัย (Teacher Researcher) มีบทบาทสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษา โดย NIE จะทำงานใกล้ชิดกับกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่การกำหนดนโยบายจนถึงการปฏิบัติในโรงเรียน ร่วมกันทำวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพแก่ภาครัฐ ผ่านการจัดสัมมนานานาชาติอย่างต่อเนื่อง

787 total views, no views today