Tag Archives: รับสมัคร

สทป. รับสมัครวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป 18 ตำแหน่ง

สอบราชการ - ครูระยอง

หลักฐานประกอบการสมัครงาน

 1. ใบสมัคร
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนา Transcripts (ตรี โท เอก) และ/หรือสำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)
 5. หนังสือรับรองเงินเดือน โดยระบุวันที่เริ่มงานจากที่ทำงานปัจจุบัน
 6. สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8, สด.43 หรือ สด.3 เป็นต้น (เฉพาะผู้สมัครชาย)
 7. หนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
 8. สำเนาใบประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร (ถ้ามี)
 9. อื่น ๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

187 total views, no views today

 

วิทยาศาสตร์บริการ ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่งช่างโยธา (หน่วยที่2)

สอบราชการ - ครูระยอง

วิทยาศาสตร์บริการ ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรารชการทั่วไป ในตำแหน่งช่างโยธา (หน่วยที่2)

ชื่อตำแหน่ง : ช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

270 total views, no views today

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัคร ลูกจ้างเหมา

สอบราชการ - ครูระยอง

โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัคร ลูกจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง

รายละเอียด
โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัคร ลูกจ้างเหมา

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ และ คนงาน รายละเอียดดังนี้

333 total views, no views today

 

กรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สอบราชการ - ครูระยอง

กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 1. ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
 2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

171 total views, no views today