Tag Archives: อาเซียน

คุรุสภาเล็งดึงสิงคโปร์-บรูไน ร่วมร่างกรอบมาตรฐานครูอาเซียน

คุรุสภาเล็งดึงสิงคโปร์-บรูไน ร่วมร่างกรอบมาตรฐานครูอาเซียน

คุรุสภาเล็งดึงสิงคโปร์-บรูไน ร่วมร่างกรอบมาตรฐานครูอาเซียน “ชัยยศ” เผยต้องสามารถวัดจิตวิญญาณความเป็นครูด้วย เชื่อจะทำให้ได้คนที่อยากเป็นครูอย่างแท้จริง

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่มี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้คุรุสภาจัดทำร่างมาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพครูอาเซียนให้เป็นมาตรฐานกลาง โดยมอบหมายให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นผู้ดูแลและนำเสนอต่อที่ประชุมครูอาเซียน ที่จะมีขึ้นในวันที่ 17-21 กันยายนนี้ ที่ประเทศเกาหลีใต้นั้น

906 total views, no views today

 

รัฐบาลแถลงผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในรอบ 6 เดือน

คณกรรมกระทรวงศึกษาธิการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา ว่ากระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ มีองค์กรหลักถึง 5 แท่ง ซึ่งจะต้องทำงานให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยพัฒนาการศึกษาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ชายขอบ บนเขาบนดอย เช่น โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ช่วยสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ การจัดรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ โดยนำครูและติวเตอร์ที่เก่งๆ เช่น ครูอุ๊ ที่สอนได้ดีและเข้าใจง่าย มาช่วยสอนช่วยติวให้กับนักเรียนทั่วประเทศ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจัดทำรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ในรูปแบบดีวีดี เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติมในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูอีกทางหนึ่งด้วย

506 total views, no views today

 

วธ.หนุนประชาชนเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน

อาเซียน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ”ความเชื่อ ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ในอาเซียน”จัดโดยกรมการศาสนา(ศน.)ว่า ปลายปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยเฉพาะเรื่องศิลปวัฒนธรรมอาเซียนที่มีความหลากหลาย แต่ก็มีความคล้ายคลึงกันในอัตลักษณ์ เช่น ศิลปะการแสดงรามเกียรติ์ วัฒนธรรมข้าว ประเพณีสงกรานต์ หนังตะลุง หนังใหญ่ ภาษาไทย เป็นต้น

1,082 total views, 3 views today

 

ผลการดำเนินงานด้านการศึกษาในรอบ 3 เดือน และทิศทางการดำเนินงานด้านการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปผลการดำเนินงานด้านการศึกษาในรอบ 3 เดือนของกระทรวงศึกษาธิการ (กันยายน-ธันวาคม 2557) ความก้าวหน้าตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และทิศทางการดำเนินงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การบริหารงานของพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  1. การดำเนินงานด้านการศึกษาช่วงที่ผ่านมาของรัฐบาล

จากการที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได้กำหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2557 มาตรา 19  ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ

891 total views, no views today