Tag Archives: เฉลย utq

TEPE-58102 การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ (16/20)

เฉลย TEPE Online - ครูระยอง

TEPE-58102 การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ (16/20)

 • ข้อใดคือขั้นตอนแรกของวิธีสอบโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
  – การขั้นกำหนดปัญหา
 • อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตั้นอยู่ในจังหวัดใด
  – บุรีรัมย์
 • ข้อใดคือคุณค่าของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการศึกษานอกสถานที่
  – ทุกข้อที่กล่าวมา

34,144 total views, 3 views today

 

TEPE-58104 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 19/20

เฉลย TEPE Online - ครูระยอง

TEPE-58104 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 19/20

 • วังสราณรมย์ สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
  – ปฏิญญากรุงเทพ
 • ข้อใดไม่ใช่แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
  – การสร้างวัฒนธรรมสากล

66,519 total views, 2 views today

 

TEPE-58201 การปฏิบัติการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 16/20

เฉลย TEPE Online - ครูระยอง

TEPE-58201 การปฏิบัติการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 16/20

 • ข้อใดไม่ใช่การเรียนรู้เป็นทีม
  – การทำกิจกรรมเพื่อสร้างผลงานที่เป็นของตนเอง
 • ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของชุมชนนักปฏิบัติ
  – มีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกัน

50,423 total views, no views today

 

TEPE-58103 การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง (19/20)

เฉลย TEPE Online - ครูระยอง

TEPE-58103 การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง (19/20)

 • ข้อใดคือจุดเน้นของการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
  – การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่ดีแก่เยาวชน
 • แหล่งความรู้ในชุมชนมีประโยชน์อย่างไร
  – ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง

67,773 total views, 4 views today