Tag Archives: เชี่ยวชาญ

ชะลอใช้เกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะชุดใหม่

ก.ค.ศ.

บอร์ด ก.ค.ศ.ชะลอใช้เกณฑ์ PA หรือเลื่อนวิทยฐานะของครูใหม่ “กำจร” ชี้มีจุดอ่อนทำให้ครูมีประสบการณ์ สอนเก่ง แต่ไม่ถนัดการสอบวิชาการหมดโอกาสได้วิทยฐานะ ทบทวนใหม่ไม่ให้ครูทิ้งห้องเรียน และต้องเปิดช่องผู้มีจิตวิญญาณครู

765 total views, 3 views today

 

ครูต้องรู้! จะยื่นขอประเมินวิทยฐานะ ′ตามเกณฑ์ PA′ ได้เมื่อใด

ครูระยอง-บทความ

ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว7 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวในเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. อีกช่องทางหนึ่งนั้น

667 total views, 2 views today

 

ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

คณกรรมกระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ “ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ” ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) ส่วนผู้ต้องการยื่นคำขอตามเกณฑ์เดิม ว13 ยังคงสามารถยื่นคำขอประเมินได้ภายในเดือนธันวาคม 2558 เท่านั้น

867 total views, 4 views today

 

อนุมัติ ผอ.เชี่ยวชาญ-ครูเชี่ยวชาญ 10 ราย

ประกาศผลคัดเลือก - ครูระยอง

ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญ จำนวน 10 รายและเตรียมประกาศรายชื่อครู – บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ 62 ราย ทางเว็บไซต์ ก.ค.ศ.

นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.) รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่า ในการประชุม ก.ค.ศ. เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 10 ราย ดังนี้ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 8 ราย

497 total views, no views today