Tag Archives: เทคโนโลยี

สั่ง สพฐ.เดินหน้าปรับโครงสร้างหลักสูตร ระดับประถมศึกษาตอนต้น จัดกลุ่มสาระวิชาใหม่ แบ่งให้ชัดอะไรต้องรู้ อะไรควรรู้ หวังให้เด็กรู้แต่สิ่งที่จำเป็น เรียนน้อยแต่รู้ลึก

สพฐ.เดินหน้าปรับโครงสร้างหลักสูตร ระดับประถมศึกษาตอนต้น จัดกลุ่มสาระวิชาใหม่ แบ่งให้ชัดอะไรต้องรู้ อะไรควรรู้ หวังให้เด็กรู้แต่สิ่งที่จำเป็น เรียนน้อยแต่รู้ลึก

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ในการประชุมหารือโครงสร้างหลักสูตร ป.1-3 เพื่อเพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ และตำราเรียน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกลุ่มสาระวิชาของระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นใหม่ ซึ่งต้องแบ่งกลุ่มสาระที่ต้องรู้และควรรู้ให้ชัดเจน โดยจะมีการตั้งคณะทำงาน ที่ประกอบด้วย นักวิชาการ ครู และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้มาช่วยดูว่า สิ่งใดต้องรู้   และสิ่งใดที่ควรรู้สำหรับเด็กระดับนี้  ซึ่งการจัดกลุ่มสาระวิชาดังกล่าวจะส่งผลให้สามารถลดเวลาเรียนในสิ่งที่ไม่จำเป็นได้  เพื่อเด็กจะได้เรียนในสิ่งที่ควรรู้เพิ่มขึ้น

917 total views, no views today

 

สพฐ.สร้างโครงข่ายระบบ G-Chat เพื่อความเข้าในร่วมกันในองค์กร

G Chat

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยถึงการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรด้วยระบบ G-Chat ให้กับเจ้าหน้าที่ ICT เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ว่า เป็นการสร้างระบบสื่อสารภายในองค์กรแบบสองทางที่เน้นการกระจายอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร รวมถึงกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ในบุคลากร ในสังกัดอย่างทั่วถึงและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร

G Chat

637 total views, no views today

 

จี้ครูไทยต้องปรับวิธีสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์

จี้ครูไทยต้องปรับวิธีสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์

นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีคนแรกของประเทศไทย ได้กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ว่า การเรียนรู้ของครูยุค Education 4.0 ต้องปรับกระบวนการสอนให้เข้ากับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ

670 total views, no views today

 

ระดมความเห็น “สะเต็มศึกษา” ชี้จำเป็นศต.21

social media

เสวนาวิชาการ “สะเต็มศึกษา” นักวิชาการมองเพื่อเป็นการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้าน ผอ.รร.ภาคใต้เผยสามารถผนวกในกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้ทันที แต่ผู้บริหารโรงเรียนต้องจริงจัง

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์สะเต็มศึกษาจำเป็นต้องมี 4 ประเด็นหลัก ได้แก่

1,230 total views, no views today