Tag Archives: เอกชน

ศธ.เตรียมประกาศ ออกกฎกระทรวง คุมครูกวดวิชา

การศึกษาไทย

นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในโอกาสเดินทางไปพบปะและมอบนโยบายผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่อาคารสำนักงาน สช.ชั่วคราว โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ขอให้ผู้บริหาร สช.ยึดหลัก 4 S ในการทำงาน

546 total views, no views today

 

สช.เตรียมออกประกาศพัฒนาการคิดวิเคราะห์เด็ก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ประกาศนโยบายให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จึงได้ยกร่างประกาศ สช.เรื่องนโยบาย “ปีการศึกษา 2558 ปีแห่งการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด” เพื่อให้โรงเรียนเอกชน และหน่วยงานที่ส่งเสริมการศึกษาเอกชนทุกแห่งร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนเอกชน และผลักดันให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม

462 total views, no views today

 

สช.ปรับหลักสูตรการสอน ร.ร.เอกชน ชี้ทำคะแนนดีปรับเพิ่มท็อปอัปรายหัวให้

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้มอบหมายให้อนุกรรมการวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เร่งปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ เบื้องต้นระดับชั้นประถมศึกษา 1 – 3 จะเน้นส่งเสริมการเรียนในวิชาภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ และสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็กในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะแตกต่างกับเด็กที่เรียนหลักสูตรปกติที่ไม่เน้นเรื่องดังกล่าว

620 total views, no views today

 

สช.เร่งศึกษาปรับเงินอุดหนุนเอกชน รองรับระบบคูปอง-ลดค่าเล่าเรียน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการให้การอุดหนุนของรัฐในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเอกชน ที่มีนายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานฯเมื่อเร็วๆ นี้ได้มีมติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช. )จัดทำแนวทางทางการให้การอุดหนุนของรัฐในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชนเสนอคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)

578 total views, no views today